Megújuló energia

Épületgépészet

Támogató

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Látogató számláló

joomla site stats

Utolsó frissítés dátuma: 2013. 06. 11.

Megújuló energiák

napkollektor

A kimerül? természeti forrásokból származó anyagok többsége, például a fémek, épít?anyagok, a felhasználás után újra felhasználható. Ezzel ellentétben a fosszilis energiahordozók, miután energiatartalmukat már leadták, legföljebb környezetszennyezést eredményeznek, amellett a Föld tartalékainak rohamos csökkenését eredményezik. Ezért kiemelked?en fontos a megújuló energiák, megújuló energiaforrások keresése, használata. Tehát, a fosszilis energiaforrások ésszer? felhasználása a fenntartható fejl?dés egyik legfontosabb követelménye, de a rájuk alapozott energiaellátás fenntarthatósága a leginkább takarékos felhasználás esetében is id?ben meglehet?sen korlátozott. A megújuló energiák alkalmazása a kimerülést?l, a válságtól is megmentheti az emberiséget. A k?olaj és földgáz készletek a legközelebbi becslések alapján már századunkban kimerülnek. Bár tudunk valamivel optimistább el?rejelzésekr?l is, de ez változatlanul hagyja, hogy az emberiségnek történelmében nagyon rövid id?n belül, szembesülnie kell azzal, hogy a fosszilis energiahordozók készletei kimerülnek. Ezért a megújuló energiák kiaknázása az egyelten tartós jöv?beni megoldás lehet.

A hosszú ideig m?ködtethet? energiaellátás csak a kimeríthetetlen energiaforrásokból, vagyis a megújuló energiák által megoldható hosszú távon, ezért az energiahordozók okos és takarékos felhasználása nemcsak az energiaigények normalizálását és az energiaellátás hatékonyságának a növelését jelenti, hanem a fosszilis energiahordozók helyettesítését megújuló energiák felhasználásával minden esetben, ahol a megújuló energiák felhasználását m?szakilag kivitelezni lehet, valamint gazdaságossági szempontból elfogadható a megújuló energiák használata. Természetesen nem lehet kivitelezni mindenütt a megújuló energiák felhasználását lehet?vé tev? rendszereket azonnal. Hosszú évtizedekig tart az összetett folyamat, aminek során a megújuló energiák felhasználása már teljes kör?vé válik, de ehhez az is kell, hogy egyre több ember engedhesse meg magának a megújuló energiák használatát. A megújuló energiák felhasználásának jelenleg abban a kezdeti stádiumában tart ma az épít?ipar, melyben alternatív megoldásként jönnek számításba csak a megújuló energiák, mivel egyel?re nem elterjedtek és sokan bonyolultnak és nagyon drágának tartják a megújuló energiák használatát házuk, társasházuk m?ködtetésében. A megújuló energiák közé soroljuk a napenergia egyes felhasználási területeit, ilyen a napkollektor, emellett a geotermikus energia felhasználását, mely a szó szoros értelmében nem a megújuló energiák közé tartozik, mert a napenergia jellemz?ihez képest a geotermikus energia készlete meglehet?sen jelentéktelen, de így is igencsak magasabb a fosszilis energiahordozók potenciáljánál.

A megújuló energiák versenyképessége a mostani gazdasági körülmények közt viszonylag gyenge. A megújuló energiák felhasználásának viszont több alapvet? el?nye van. A környezetterhelés csökkentése a megújuló energiák által sokkal hatékonyabb, a külkereskedelmi mutatók és az energiaellátás biztonságának, valamint megbízhatóságának a javítása is mind megvalósítható megújuló energiák széleskör? használatával, emellett, a hazai foglalkoztatottság növeléséhez is hozzájárul, ha a megújuló energiák sokkal szélesebb körben lennének használatosak. Jelenleg viszont, a megújuló energiák a piaci körülmények között nem érvényesülnek igazán hatékonyan. Emiatt a megújuló energiák támogatása az állami, a regionális, valamint a helyi energiapolitika feladata kell, legyen. A megújuló energiák támogatásának mértéke, és kedvezményezettjeinek kiválasztása igen sok körültekintést igényl? folyamat, de cél, hogy minél közelebb kerüljön Magyarország megújuló energiák használata terén az EU ismert, nagyon magas, de ennek ellenére elfogadott 3 x 20%-os céljához, s a megújuló energiák használata itthon a piaci viszonyok túlzott elferdítése nélkül valósulhasson meg.

Az épületek h?igénye és ellátásuk módjai a megújuló energiák tekintetében

Az EU-ban az épületek energiaellátása a végenergia-felhasználás legmagasabb részéért, 40–45% -ért felel?s. Megújuló energiák felhasználását ezért az EU kiemelten támogatja.  A lakóházakban a f?tés és vízmelegítés közös h?igénye elérheti és meghaladhatja akár a 80%-ot is. Ezt a h?igényt viszont alacsonyabb h?mérséklet - szint? h?forrásokból, tehát megújuló energiák által is biztosítani lehet. Ennek ellenére a megújuló energiák felhasználásának, pl. napenergia, napkollektor használat céljára, csak a legritkább esetben gondolnak házépítésnél, felújításnál, ingatlan beruházásoknál.  Magyarországon és Szlovákiában egyaránt, f?leg, kb. 70%-ban a földgázt használják még mindig a sokkal jobb megújuló energiák helyett, pedig a földgáz a legdrágább fosszilis energiahordozó, amit a megújuló energiákkal ellentétben, igen alacsony hatékonyságú közvetlen h?termeléssel tudnak csak felhasználni. Felhasználása a környezetet is terheli, a megújuló energiák pedig nem terhelik a környezetet. A legjobb a megújuló energiák közül a napenergia, de idevesszük a szélenergiát és a víz sodrásából nyert elektromos energiát (vízer?m?) is.

Magyarország földgáz igénye több mint 80%-ban, Szlovákiáé pedig majdnem 100%-ban orosz importból van jelenleg fedezve. A legutóbbi orosz-ukrán gáztárgyalások gondjai jelent?s visszaesést okoztak f?leg Szlovákia ipari termelésében. Ez a helyzet bizonyítja, hogy a magas importfügg?ség a nemzetgazdaság számára kockázatos, mert a függ? országot kiszolgáltatottá teszi. A megújuló energiák, a napenergia, napkollektorok, geotermikus energia felhasználásával Hazánk gazdaságilag függetlenebbé és könnyebb helyzet?vé válhat. Ezért a megújuló energiák alkalmazása és a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése a mindenkori szlovák és magyar kormány energiapolitikájában már nagyon fontos és id?vel egyre fontosabb lesz.
A leírt helyzet miatt a földgázfogyasztás csökkentése alapvet? cél és ehhez az els?, egyik lépés az épületek jobb h?szigetelése. A második, azonnali lépés a jól h?szigetelt épület energiaigényének legalább részleges fedezése megújuló energiák felhasználásával. A megújuló energiák felhasználására irányuló intézkedések két nagy csoportba tartoznak:

  • az épületek h?igényét csökkenteni kell, az építészet és épületgépészeti eszközeivel (DSM: Demand Side Management a közös megnevezése ennek az intézkedésnek)
  • az épületek energiahatékonyságát is növelni kell, valamint a földgázt fokozott mértékben helyettesíteni kell megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia segítségével (a célkit?zés megnevezése SSM: Supply Side Management).

Az épületek h?igényének lecsökkentése a DSM intézkedések segítségével történik az EU-ban, ideértve az épületgépészet összes megújuló energiák felhasználására szakosodott technológiája mellett a h?szigetelést, a nyílászárók cseréjét, a f?tési rendszer beszabályozását és korszer?sítését is. Új épületek esetében az épületgépészet feladatai mellett az építészeti megoldás a megfelel? tájolás és az ezzel elérhet? passzív napenergia-hasznosítás. A napkollektor és a víz-gáz, f?tésszerelés korszer?sítése mellett a megújuló energia felhasználásának legtermészetesebb módja a nagyméret?, déli tájolású h?szigetelt ablak, mely üvegház –hatásával melegíti a szobát télen. A megújuló energiák, napkollektor, modern épületgépészet megoldások mellett is a h?igény csökkentése meglehet?sen tág tartományban (20–100%) mozoghat. Ingatlanonként nagyon eltér? eredményeket lehet elérni ebben. Az ország összes energiafelhasználása szempontjából a házak átlagos h?igénye a kiindulási alap.

Egy adott épület-h?igény kielégítéséhez felhasználható legnagyobb arányú energia mennyisége a különböz? h? ellátó rendszereket tekintve ugyancsak széles tartományban mozog. Épületgépészet, víz-gáz, f?tésszerelés szempontjából, mint szóba jöhet? energia, az alacsony hatásfokkal termelt villamos energia nagyon kedvez?tlen és valóban er?sen környezetterhel?, ezért annak az alkalmazását csak kivételes esetekre kell majd korlátozni. Aki teheti, házának energiaszükségletét minél nagyobb arányban oldja meg megújuló energiák felhasználásával, s ehhez hívja segítségül az épületgépészet terén a lehet? legkörnyezetkímél?bb, legtakarékosabb technológiákat. Ehhez nyújt Önnek nagy segítséget cégünk.

A szezonális h?tároláson alapszik a szoláris távh?ellátó rendszer, melyet fejleszteni szándékozik az Európai Unió. A rendszer kiépülése mellett mindenki egyénileg kell, hogy megoldja a minél környezet –és pénztárca-kímél?bb építkezést. Az épületgépészet alapvet? célkit?zése napjainkra a megújuló energiák felhasználása lett, ezen belül az épületgépészet kiemelten foglalkozik a napkollektor típusok tökéletesítésével és a geotermikus energia felhasználásával.

Napjainkra az emberi civilizáció a fejl?dés igencsak kritikus szakaszába került. Az emberiség számára a túlnépesedés egyre nagyobb bajokat okoz, emellett az élet min?ségével kapcsolatban támasztott igények is egyre növekednek, ezeknek kielégítése miatt a természeti er?forrásokat az emberiség soha nem látott pazarlással meríti ki az ipari forradalom óta. A fejl?dés fenntarthatósága az emberiség legnagyobb globális problémái közé tartozik, már a hetvenes évek óta a megoldhatatlannak t?n? közgazdasági problémák közé tartozik. A fenntartható fejl?dés, mint fogalom a Brundtland-jelentésb?l lett közismert. Ennek alapján ez a fejl?dés olyan formája, ami a jelen igényeinek kielégítése mellett nem veszi el a jöv? generációitól a javakat a saját szükségleteinek jelenlegi kielégítése miatt. Itt válnak fontossá igazán a megújuló energiák felhasználási lehet?ségei az épületgépészet terén. A napkollektor, mint a megújuló energiák legoptimálisabb képvisel?je, kiemelked? fontosságú szerepet játszik az épületgépészet terén és egyre inkább össze kell kapcsolni a víz-gáz, f?tésszerelés megtervezésével egy épület esetében.

Napjainkban egyre fokozottabb az érdekl?dés a napenergia hasznosítása területén, az épületgépészet legújabb technológiái hasznosítják és alkalmazzák a különböz? napkollektor típusokat és folyamatosak a fejlesztések. Az egyre emelked? energia árak sokakat vesznek rá, hogy a szóba jöhet? épületgépészet megoldások közül a megújuló energiák felhasználását célzó technológiákat válasszák. Van ennek ellenére néhány fontos dolog a napkollektor telepítése kapcsán, mely mindenképpen szükséges még a napkollektor felszerelése, beüzemelése el?tt. Jó megismerni, utánajárni az Ön háza esetén is, hogy milyen el?készületekkel jár a napkollektor felszerelésének, beüzemelésének folyamata, emellett érdekesség gyanánt azt is el?re tisztázni kell az épületgépészet megfelel? technológiáinak megválasztása mellett, hogyan is képzeljük el a napkollektor m?ködését és mire szeretnénk felhasználni a napkollektor adta energiát. A legmodernebb épületgépészet technológiák segítségével Ön is környezet –és költségkímél? megoldásként használhatja a napkollektor adta energiát. Használja ki a megújuló energiák adta lehet?ségeket! Ugyan a meleg víz el?állításához a napkollektor bármilyen épület esetében nagyon jól felhasználható, mégis f?leg az új házak tervezésekor kerül szóba a napkollektor az épületgépészet technológiák kiválasztásánál, megtervezésénél. Emiatt már a ház tervezésekor, az épületgépészet megoldásainak gondos felmérésével, a víz-gáz, f?tés szerelés megtervezésével megvalósulnak az el?készületek a napkollektor telepítésére.

Az épületgépészet és a megújuló energiák szempontjából nézve, egy ház tervezésekor a tet? egy igen fontos pont. A megújuló energiák közül a napkollektor itt kaphat helyet. A tet? tájolása és d?lésszöge nagymértékben meghatározza a napkollektor m?ködtetésének erejét.
Emellett, a ház szigetelése is befolyással bír arra nézve, hogy a napkollektor energiájával történ? rásegít? f?tés milyen százalékban helyettesítheti a hagyományos energiahordozók használatát. Célszer? a h? veszteséget minimálisra lecsökkenteni a házon, miel?tt az épületgépészet megoldásainak megtervezésénél, a megújuló energiák közül a napkollektor m?ködtetése mellett döntünk és felszereltetjük azt. A háznak kiváló h?szigetelésre van szüksége, mert a napkollektor, mint a megújuló energiák más példája, a geotermikus energia is, minél nagyobb hatásfokon kell, hogy m?ködjön. Az épületgépészet megoldások, technológiák megtervezése egy ház esetében kulcsfontosságú lépés és a korszer? h?szigetelés magában foglalja a nyílászárók szigetelését is. Jó még, ha szell?ztetés helyett korszer?, automata szell?ztet?rendszert építtet be, melyhez az épületgépészet terén számos modern, gazdaságos megoldást, technológiát, terméket választhatnak ki együtt a szakemberekkel. Ez a megoldás ugyanúgy képes a h?veszteséget a minimálisra csökkenteni és a megújuló energiák akármelyike, például a napkollektor használata mellett nagyon hatékonyan visszafogja a gázfogyasztást.
Ilyen el?készületeket követ?en, tavasszal és ?sszel f?tésrásegítés nélkül is használható a napkollektor, Ön teljes mértékben a napenergiára hagyatkozhat, emellett télen is, akár 50%-ban kiválthatja a hagyományos f?tést a napkollektor m?ködtetésével. Ha az épületgépészet terén a legjobb megoldásokat választja házához, a megújuló energiák használatával, például napkollektor használatával nagymértékben csökkentheti kiadásait. A meleg víz el?állításról teljes mértékben gondoskodik a napkollektor, mert a napenergia az egyik legoptimálisabban felhasználható nagy erej? energia, ami a megújuló energiák közül a rendelkezésünkre áll. Épületgépészet terén folyamatosak a megújuló energiák kihasználását minél jobban lehet?vé tev? fejlesztések.

Megújuló energiák: a napkollektor m?ködése

A napkollektor „begy?jti” a Nap h?jét, s a h?t egy szállítására alkalmas folyadék továbbít. Ez a szállítófolyadék adja tovább a napenergia által létrejött h?t egy víztartályba, amelynek egy része f?tési víz, s a kisebb része az ivóvíz. Ebb?l a tartályból jut a meleg víz el a ház különböz? részeibe, és halad át a f?tési rendszeren, ezután kih?lt állapotban ugyanide tér vissza, tehát a napkollektor segítségével, mind a f?tést, mind a vízmelegítést egyszerre megoldhatjuk. Az épületgépészet területén a leginnovatívabb fejlesztési ág a megújuló energiák kihasználását célzó berendezések fejlesztése, ezek közül számos napkollektor fejlesztés lát napvilágot és a napkollektor használata szerencsére egyre elterjedtebb, aminek a megfigyelhet? árcsökkenés is következménye,  a nagyobb kereslet miatt.

Hozzá kell tenni, hogy ennél azért meglehet?sen bonyolultabb a napkollektor m?ködése, de az is megállapítható, hogy a geotermikus energia kihasználásához még ennél is összetettebb rendszer kiépítésére van szükség az épületgépészet területén. Viszont a napkollektor m?ködési elvének pontos m?szaki leírása napkollektor típusonként eltér?. A megújuló energiák közül a napenergia az, amit a legsokoldalúbban felhasználnak. Az épületgépészet területén a legösszetettebb fejlesztések jelentik a technológiai csúcsot, de az emberiség mindig is felhasználta a Nap energiáját, számos módon.

Sokkal inkább az a lényeg a napkollektor témában, hogy a napkollektor felszerelése, beüzemelése teljesen biztos befektetés, mert mindenképpen megtérül. Emellett a megújuló energiák általános jellemz?je is igaz a napkollektor használata esetén, miszerint a napkollektor, a napenergia tiszta „üzemanyag” és környezetbarát.

Megújuló energiák: Mi is pontosan a napkollektor?

A napkollektor m?ködési elve nem más, mint hogy a Nap fényenergiáját h?energiává alakítja át, amit legtöbbször víz melegítésére használhatunk fel. Emellett, az épületgépészet olyan megoldással is szolgál a napkollektor, a napenergia felhasználására, hogy h?cserél? közegként légnem? anyag is f?thet? a napkollektor, napenergia segítségével. A napenergia által felmelegített anyagot használják f?tésre, de a napkollektor, napenergia felhasználási területei között szintúgy megtalálható még emellett a f?tésen kívül a meleg víz el?állítása is, például mosogatáshoz, fürdéshez, de akár medencék vízutánpótlásához is elegend? mennyiségben. Az épületgépészet számos modern napenergiát felhasználó berendezéssel, napkollektor rendszerrel áll az Ön rendelkezésére, igényeinek megfelel?en használhatja vele ki a napenergia nyújtotta lehet?ségeket.  Emellett olyan megoldással is találkozhatunk a megújuló energiák közül a napenergia felhasználására, olyan különleges napkollektor is készül, amelynél a fényt üvegszálakon gy?jti össze a napkollektor, vagy tükrös csöveken keresztül vezethet? el a napenergia, napfény az épületek világításához. A napkollektor és a napelem között lényegi különbség, hogy utóbbi a megújuló energiák közül a napenergia felhasználásának egy olyan eszköze, mellyel a napenergia elektromos áram termelésére használható.

Gyakran keverik össze a technológiai eltérések ellenére a megújuló energiák felhasználására vonatkozó tervezgetéseknél, a napkollektor és a napelem fogalmát, de mindkét napenergia felhasználási technológia már csak m?ködési elvéb?l és felhasználásából ered?en is más és más! Alapvet?en és f?képp a napkollektor meleg vizet szolgáltat, de lehet vele a f?tést is nagyon hatékonyan rásegíteni, a napelem viszont elektromos áram termelésére való. Használható, épületgépészet szempontjából pedig optimálisan megvalósítható egyszerre mindkett? egyazon ingatlan megújuló energiák terén való ellátásával, viszont a napelemr?l tudni kell, hogy megbízható, megfelel? akkumulátorokban kell tárolni az energiát borús id? és éjszaka esetére.
A napkollektor piac a megújuló energiák terén világszerte robbanásszer?en b?vül. Jelenleg már számtalan gyártó kínál sokféle kiváló napkollektor berendezést, mely a megújuló energiák közül a legoptimálisabban felhasználható napenergia kihasználását egyre magasabb szinten teszi lehet?vé. Az épületgépészet terén, Ön célszer?, ha szakemberre bízza a megfelel? napkollektor kiválasztását, mert a laikus számára sokszor majdhogynem áttekinthetetlen a napkollektor választék. Épületgépészet területén kiemelten fontos, hogy biztos és naprakész szaktudással rendelkez?, megbízható céget válasszon.

Hasonlóképp, mint az autópiacon, a napkollektor piac esetében is léteznek eltér? teljesítmény? napkollektor berendezések, melyek a megújuló energiák közül a napenergia felhasználását a legkülönböz?bb módokon teszik lehet?vé és az épületgépészet terén a jó szakember szaktanácsadására, tudására van Önnek is szüksége, hogy jól válasszon az egyre b?vül? napkollektor választékból. Mindenféle napkollektor kapható, ezek természetesen más és más árkategóriát képviselnek, ami mögött minden napkollektor esetében más és más gyártástechnológia, min?ség, kidolgozás állhat! Ezért fontos jól dönteni napkollektor kiválasztásakor és épületgépészet területén a legjobb szakemberekre hagyatkozni, mert a napkollektort élettartama és megtérülése miatt vásároljuk és egyáltalán nem mindegy, mennyi id? múlva kell javítani, rendbe hozni, különböz? részeit kicseréltetni, hány év garanciát vállal a gyártó a napkollektor berendezésre… az olcsó húsnak híg a leve mondás itt is sokszor igaz lehet. Az olcsóbb napkollektor berendezések értelemszer?en kevesebbet tudnak, viszont a drágább napkollektor termékek valóban képesek rendkívül hatékony teljesítmény elérésére a megújuló energiák közül a napenergia felhasználása terén. A mai energiaárak miatt a napkollektor rendszerek megtérülési ideje nagyon gyorsan rövidül, mert minél több meleg vizet használ a háztartás, annál kedvez?bb a napkollektor költségének megtérülési aránya, mert ilyen esetekben sokkal több mennyiség?, drága, fosszilis energiahordozót lehet kiváltani a napkollektor, a napenergia használatával. A feketére festett udvari víztartály, zuhanyzóval összekapcsolva valóban csak a kempingben elég, nyáron.

Napjainkban már egyre terjednek a nagyközösségi felhasználási lehet?ségek, épületgépészet megfelel? technológiát segítségével, a megújuló energiák közös, hamar megtérül? felhasználására, ezek közül is, itt is a napenergia, a napkollektor a legnépszer?bb, nem hiába. A társasházak, kórházak melegvíz igényét az épületgépészet fejlesztései terén a legmodernebb, nagykapacitású napkollektor berendezések képesek ellátni, ezek a nagy napkollektor rendszerek pedig, adott esetben igen kedvez?, 4-5 év körüli megtérülési id?t eredményeznek közösségi felhasználás esetén.

Miért alkalmazzák a megújuló energiák felhasználása terén a napkollektor rendszereket a leggyakrabban?

A napkollektor alkalmazásának legfontosabb oka az energia és a pénz megtakarítása, mert napjainkban egyre növekv?bb probléma a különböz? épületek f?tése, amely tudjuk, hogy sok közintézményt kerget adósságcsapdába is akár. Közintézmények számára az egyik legjobb alternatív megoldás a napkollektor. Mivel a napkollektor a napenergia átalakításával biztosítja az energiát,  így nem szükséges a hagyományos energiaforrást (pl. földgáz, f?t?olaj, szén) felhasználni, emiatt az épületgépészet terén is, ha az egész beruházás megtervezésekor már számolunk a napenergia felhasználásával, a napkollektor rendszer rákapcsolásával a víz –gáz, f?tésszerelés során az egész középület rendszerére, akkor nagyon jól járunk.
A napkollektor üzemeltetése ugyanis sokkal kisebb költségekkel megvalósítható, mint az egyéb, nem megújuló energiák felhasználására  épül? f?t?rendszerek m?ködtetése.

Emellett az épületgépészet terén alkalmaznak napkollektor rendszereket olyan épületeknél is, ahol a nem megújuló energiák, tehát a hagyományos energiahordozók nem állnak rendelkezésre, esetleg folyamatos ellátásuk nem építhet? ki, de az éves napsütéses órák száma magas, így a megújuló energiák közül a napenergia nagyon gazdaságosan és kézenfekv?en felhasználható napkollektor segítségével.

A napkollektor rendszerek ugyanakkor környezetkímél?bbek sokkal, mint a nem megújuló energiák, mint a hagyományos energiaforrások, mert nem keletkeznek a termelésük során üvegházhatású és/vagy mérgez? gázok. A megújuló energiák termelésénél, mint a napenergia, a geotermikus energia, a szélenergia stb. nem szükséges folyamatos munkavégzés a fenntartásukhoz. Ezzel szemben a szén, földgáz tüzelés? f?t?rendszerek jellemz?je, hogy a nyersanyagot környezetszennyez? módon és meglehet?sen drágán ki kell termelni, elszállítani, amivel még több szennyez? anyag kerül a leveg?be, pedig már eleve a f?tésre szánt hagyományos anyag is környezetszennyez?. A tényekb?l látható, hogy minden szempontból a lehet? legjobb megoldás a megújuló energiák, például a napenergia vagy a geotermikus energia korszer? felhasználási lehet?ségeinek folyamatos kutatása és hasznosítása. Tiszta napenergia biztosítható a napkollektor rendszerekkel, és csupán a napkollektor rendszer kiépítése jelenti az egyedüli költséget az épületgépészet területén, az egyéb "hozzávalókat" a természet adja.

Megújuló energiák: a napenergia, a napkollektor történeti áttekintése

A francia Edmond Becquerel fedezte fel a megújuló energiák közül a napenergia els? komoly felhasználási lehet?ségét, a fotoelektomos hatás miatt. 1839-ben rájött, hogy ha egy olyan ezüstlapot irányít a Nap felé, amit összeköt egy vizes cellájú akkumulátorral, akkor abban megn? az elektromos feszültség. A megújuló energiák közül a napenergia felhasználását, az el?bbi találmányból 1877-ben két cambridge-i tudós, Adams és Day fejlesztette tovább. ?k szelénnel kísérleteztek a napenergia felhasználásához, azt tapasztalták, hogy a Nap felé fordított szelén elektromos tulajdonságai megváltoznak a besugárzás intenzitásának fokozódásával, tehát a napenergia növekedésével. Az els? napelem, ami a mai napelem rendszerekhez hasonlatos panel volt, egy New York-i villanyszerel?, Charles Edgar Fritts újítása 1883-ból. Ez a szelénb?l készült napelem a mai szilícium napelem rendszerek m?ködéséhez, kinézetéhez is hasonló volt.

A napelem berendezések fejl?désében a félvezet?k felfedezése és használata hozta meg az igazi áttörést. 1954-ben építették meg az els?, ma is használatos napelem típust, a napelem találmányt 1971-ben szabadította fel a NASA a civil világ részére is, így a napelem segítségével m?köd? áramtermel? berendezések elterjedhettek. A napenergia efféle felhasználása eredetileg a hadiipar és az ?rhajózás területén kezd?dött. Az utóbbi 50 évben a megújuló energiák közül a napenergia felhasználása fényes karriert futott be, és napjainkban már az élet minden területén találkozhatunk a napenergia felhasználásával, kiváló napkollektor berendezésekkel és napelemekkel.

A Mars-szonda ugyanúgy napenergia segítségével m?ködik, mint az olcsó kis számológépek. A napcella nem nevezhet? a megújuló energiák, a napenergia terén egységes technológiának, az elnevezés alatt több, a napenergia felhasználásának elvén m?köd? eljárás is értend?.
A megújuló energiák közül a napenergia használható fel a legsokoldalúbban, mert a napelemek is az élet számos területén hasznunkra vannak. A napenergia felhasználási formái közül a napelem m?ködésének alapja, hogy a napfény sugárzás fotonjai kimozdítják a félvezet? elektronjait azok kötéseib?l, ezáltal elektron-lyuk párok alakulnak ki a napenergia hatására, ezt az elektrontöbbletet pedig elektromos vezet?kkel tudja a napelem felületér?l elvezetni a berendezés a fogyasztókhoz vagy épp az akkumulátorok irányába. Az épületgépészet terén találkozhatunk a megújuló energiák összetett, kombinált felhasználásával is, amelyben esetleg napelem is helyet kap ugyanúgy, mint a napkollektor, vagy a geotermikus f?tési rendszer, vagy épp az es?víztisztító berendezések, melyekre különösen Németországban, Ausztriában találunk szép példákat.

A megújuló energiák felhasználására a melegvíz-elállító napkollektor berendezések története hasonlóan a XIX. századig vezethet? vissza. Már akkor igen széles körben alkalmazták a napkollektor technológiát az USA-ban az épületgépészet területén. Az els? napkollektor berendezések egyszer? m?szaki megoldások voltak, tulajdonképpen olyan feketére festett víztartályok, melyeket ablaküveg mögé helyeztek. Ezeknek a kezdetleges eszközöknek majdnem az egész nappalra szükségük volt, míg felforrósították a napkollektor belsejében lév? vizet, majd mihelyt a Nap lement, a napkollektor tartályok gyorsan leh?ltek a h?szigetelés teljes hiánya okán. Ezzel együtt természetesen épületgépészet terén is beindult a napkollektor berendezések m?szaki fejlesztése, aminek eredményeképp az USA-ban az els? napkollektor témájú szabadalmat 1891-ben jegyezték be, s a napkollektor els? szabadalmát számtalan új találmány követte, ami szintén a napkollektor fejlesztésre, tökéletesítésre vonatkozott az épületgépészet területén. A napkollektor tökéletesítése során különálló részegységgé vált az épületgépészet területén a melegvíz termelését megvalósító napkollektor és a tároló funkciójú, immár megfelel? h?szigeteléssel is ellátott víztartály, amivel a napkollektor összekapcsolódott.

Nagyon meglep? és egyben tanulságos tény, hogy az 1930-as években az USA, már akkor épületgépészet terén kiemelt figyelmet fordított a megújuló energiák kihasználására, a napenergia használatára napkollektor rendszerek felszerelésével tömeges méretekben, ugyanis a déli államokban, f?leg Miamiban épült új lakások 80%-a fel volt szerelve a napenergia hasznosítására szolgáló korszer? napkollektor rendszerrel.  A megújuló energiák felhasználásának e korai szakaszában, a napenergia használatának az épületgépészet területén megnyilvánuló els? példái már akkor az USA -nak óriási megtakarításokat eredményeztek energiafelhasználás területén. Az épületgépészet terén a napkollektorok fejlesztése és gyártása új iparág lett, ami számos munkalehet?séget is teremtett, ugyanis csak ezen a vidéken kb. 60 000 napkollektor rendszert adtak el. A megújuló energiák közül a napenergia felhasználásának, a napkollektor használatának azonban hosszú id?re véget vetett az 1950-es években gyorsan elterjesztett, olcsó, fosszilis alapú energiahálózatok kialakítása. . Emiatt az amerikai napkollektor-ipar cs?döt mondott hosszú id?re és az USA megújuló energiák felhasználása terén egy id?re lelassított, a napkollektor ipar pedig csaknem teljesen el is t?nt. Sajnos már csak a 2000-es évek elején kezdték el újra a napkollektorok fejlesztését, nagybani gyártását, addigra jöttek csak rá a megújuló energiák felhasználásának létfontosságú szükségességére a Föld érdekei miatt. A megújuló energiák újrafelfedezése ekkor indult be újra és a napenergia felhasználása is új er?re kapott, az épületgépészet terén mára a vállalkozások többsége kiemelten foglalkozik a megújuló energiák kihasználásával, a napkollektor fejlesztésekkel, a geotermikus energia kihasználásával.

Megújuló energiák: a leveg?s napkollektor berendezések

A megújuló energiák közül a napenergia felhasználására a napkollektorok újabb és hatékony generációja a leveg?s napkollektor, melynek m?ködési elve nagyon egyszer?, a napkollektor berendezésen leveg?t fújunk át, ez a leveg? a napenergia hatására felmelegszik, a napkollektor belsejéb?l kikerül? meleg leveg?t pedig már fel lehet használni a legkülönböz?bb célokra, például a leveg?s napkollektor segítségével megoldható a f?tés, villamos energia generálása egyaránt.

A leveg?s napkollektor el?nyei közül talán a legfontosabb, hogy a leveg?s napkollektor nincs kitéve fagyveszélynek, mert a h?cserél? közeg a leveg?s napkollektor celláiban leveg?, nem pedig folyadék, ami megfagyhat. Leveg?s napkollektor használata esetén még a keményebb téli hónapokban sem fordulhat el?, hogy befagy a napkollektor rendszer belseje, ami pedig óriási kár. Azonnal felhasználásra kerül a napenergia, s nincs szükség e napkollektor esetében h?tárolásra, emellett a leveg?s napkollektor a napkollektor típusok közt az egyik leggazdaságosabb napkollektor berendezés, a leveg?s napkollektor akár házilag is könnyen elkészíthet?, erre számos háztartási anyag felhasználható, ez is eredményezi a leveg?s napkollektor nagyon rövid költség –megtérülési idejét. Az épületgépészet fejlesztéseinél, folyamatosan egyre nagyobb teret kap a megújuló energiák, köztük a napenergia, a geotermikus energia felhasználása, akár mindkett?é egyszerre, s van, hogy mind leveg?s, mind más típusú napkollektor berendezés helyet kap egyazon épület esetében.

Megújuló energiák:  a vákuumcsöves kollektor leírása, szerepe, m?ködése, más napkollektor típusokkal összevetve

A vákuum napkollektor osztógy?jt?je, emellett az átfolyást biztosító vezeték is vörösrézb?l készült, a vákuum napkollektor meghibásodása pontosan ezért kizárt. Sokan felteszik azt a kérdést, mi történik, ha jéges? esik és a napkollektor jéges?nek van kitéve, nem –e károsodik a napkollektor berendezés?

A jéges?t ugyanis a leveg?s napkollektor, mivel nagyon er?s a napkollektor edzett üveg borítása, bírja, még a dió nagyságú jég sem tesz kárt a napkollektor berendezésben, edzett üvegb?l készülnek a napkollektor vákuum csövei, ami nagyon strapabíró. Egyes, más napkollektor típusok viszont nem ilyen ellenállóak, különösen, ha házilag készült napkollektorról van szó, azokat inkább az épület oldalfalára kell tenni és véd?tet?vel el kell látni. Az épületgépészet már nagyon jó árban kínál készre gyártott napkollektor berendezéseket, de egyedi napkollektor kivitelezésére is lehet?ség van, az Ön tervei, elképzelései, igényei alapján. A megújuló energiák közül a napenergia használható ki mindeddig a legsokoldalúbban és a geotermikus energia a leger?sebben. A kett? ilyen viszonyban van egymással.

Az úgynevezett u-csöves ( u-pipe) vákuum napkollektor csövei igen er?sek, edzett, vastag falú üvegborítású csövek, amik olyanok, mint a termosz, maximálisan tartják a napkollektor berendezésben a h?t. A napkollektor berendezés számára a maximális szigetelést biztosítják, ezért a h? veszteség teljesen minimális lesz a napkollektor üzemelésekor, mert a napkollektor csak akkor az igazán kihasználható, ha a h?szigetelése tökéletes, s a ház h?szigetelése is megfelel?, amit a napkollektor f?t, meleg vízzel lát el. Ha esetleg a napkollektor berendezésben egy vákuumcs? eltörik vagy megsérül, akkor amellett, hogy a megbízható, napkollektor gyártással és forgalmazással is foglalkozó épületgépészet cégek évtizedes garanciát vállalnak a napkollektor javítására, a napkollektor rendszer enyhe teljesítmény csökkenéssel, de még törötten is m?köd?képes tud lenni, a csere pedig hamar megvan. A vákuum napkollektor vákuumcsövét gyorsan, egyszer?en kicseréli az épületgépészet cég dolgozója, akikt?l Ön a napkollektor berendezést vásárolta. A napkollektor elemeit cserélni, pótolni lehet és kell is. Sokan úgy hiszik e napkollektor típusról, hogy a vákuum napkollektor rövidebb élettartamú, mint a sík napkollektor. Ez nem igaz, a vákuum napkollektor is nagyon id?tálló rendszer, hiszen pont az a lényege egy napkollektor berendezésnek, hogy hosszú évtizedekig megbízhatóan üzemelve használja fel a napenergia erejét és tegye vele könnyebbé a házban lakók életét. Az épületgépészet terén minden esetben megbízható gyártó jó min?ség? napkollektor berendezését kell választani, mert a megújuló energiák felhasználására igaz, hogy egyre több épületgépészet vállalkozás épít, de egyáltalán nem mindegy, hogy Ön a pénzéért milyen min?séget, élettartamot kap a napkollektor berendezés, vagy épp a geotermikus energia felhasználására képes geotermikus f?t?berendezés esetén.

Megújuló energiák: az épületgépészet területén fejlesztett egyéb napkollektor típusok, a gyártott sík napkollektor berendezések min?sége között is vannak eltérések.

Az tény, hogy az épületgépészet napkollektor gyártás, fejlesztés területén már eljutott oda, hogy a vákuum napkollektor a sz?rt napsütésben is nagyon eredményesen, hatékonyan termel. A megújuló energiák felhasználása szempontjából a napenergia hasznosítására fejlesztett berendezésekre, is igaz, hogy a napkollektor berendezések, vákuum napkollektorok ára tükrözi a min?séget, a fejlesztési költségek mellett is és minél elterjedtebb lesz a napkollektor használata, a megújuló energiák, napenergia használata, annál kedvez?bb lesz id?vel a különböz? napkollektor berendezések ára is.
Az viszont igaz, hogy a min?séget minden napkollektor esetében meg kell fizetni, hiszen a napkollektor egy életre szóló befektetés lehet csak.
Ha nem lepi be a hó a napkollektor felületét, akkor fényre is képes a napenergia termelésére a napkollektor, csak gyengébben.

Már kedvez? áron is lehet kapni jó napkollektor berendezést, a tökéletes, kiváló min?ség a napkollektor rendszerek és a geotermikus f?tési rendszerek esetén is, általában a megújuló energiák felhasználásának minden esetén biztosítva van, mert az épületgépészet is céljának tartja a jöv? energiafelhasználási lehet?ségei felé való nyitást, a megújuló energiák felhasználását az épületgépészet már egyre több háztartás számára elérhet?vé teszi. Direkt átfolyású vákuum kollektor rendszerek kaphatóak teljesítménynövel? tükörlemezzel ellátva például, ami egy továbbfejlesztett napkollektor megoldás, nagyon jó választás, ha megbízható épületgépészet cég segít a beépítésben, beüzemelésben, a napkollektor rendszerrel kapcsolatos szaktanácsadásban. A víz-gáz, f?tés szerelés munkafolyamatával a napkollektor felszerelése, beüzemelése összekapcsolódik, hogy lehet?leg egyszerre legyen kiépítve a napkollektor teljes struktúrája a házhoz, az épületgépészet cégek ezért az innovatív, megújuló energiák felhasználását célzó technológiákat, berendezéseket igyekeznek úgy megtervezni és kivitelezni, hogy a megrendel? minél egyszer?bben és hamarabb használhassa a napkollektor berendezést, vagy éppen a geotermikus rendszert.

Megújuló energiák: a napkollektor alkalmazási területei: a napenergia felhasználására sokoldalúan képes napkollektor alkalmas a lakás , medence f?tésére, valamint a használati meleg víz el?állítása is kiválóan és egyszer?en megoldható napkollektor segítségével.
A modern, jó napkollektor téli id?szakban, sz?rt napsütésben is jó hatásfokon m?ködik, a napenergia teljes egészben felhasználásra kerül és a h?szigetelt napkollektor belsejében hosszú ideig tárolódik a h?.

A vákuum napkollektor megbízható és hosszú élettartam jellemzi ezt a napkollektor típust. A direkt átfolyású vákuum napkollektor zárt rendszerben m?köd? napkollektor típus, legfeljebb 6 bár. A vákuumcsöves napkollektor, mint új m?szaki fejlesztés, megtalálható a különböz? épületgépészet cégek forgalmazásában. Az ikerüveges fajta vákuum napkollektor alapötlete a termoszüveg volt. A dupla üvegfalú termoszok alapján a napkollektor elemei is dupla üvegfal borításúak, ezeknek bels? felére g?zöléses eljárással viszik fel az abszorber réteget a napkollektor elemekre. A napkollektor küls? üvegcsöve teljesen átlátszó. A bees? fény a napkollektor bels? üvegének felületén h?vé változik, ezt a h?t a napkollektor üvegcsövének belsejében elhelyezett f?t?cs? viszi tovább a napkollektor gy?jt?egységébe. Innen a modern napkollektor rendszerben keringtetett folyadék a napkollektorral összekötött víztartályba szállítja a napenergia segítségével létrehozott h?t. A napkollektor két üvegcsöve közötti térben vákuum van, ez a h?szigetelést biztosítja, innen ered a vákuum napkollektor elnevezés. Hazánkban, az utóbbi években a vákuum napkollektorok kedvez? áruk miatt nagyon népszer?ek lettek, ám a vákuum napkollektor berendezésekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a küls?re egyformának t?n? vákuum napkollektor termékek között igen nagy eltérés lehet a napkollektor teljesítményében. Az egyes vákuum napkollektor gyártmányok között akár 30% teljesítménybeli különbség is el?fordul, s ez azt jelenti, hogy a gyenge min?ség?, utánzat napkollektor berendezések teljesítménye olyan vagy kisebb, mint a közepes min?ség? sík napkollektorok teljesítménye, amelyek köztudottan kevesebbet tudnak, mint az újabb fejlesztés?, min?ségi vákuum napkollektor berendezések.

A h?csövekkel m?köd? vákuum napkollektor berendezések esetében nagyon ügyelni kell a nyári plusz h? felvételre. A napkollektor, ha felhasználják az általa termelt h?t, csak akkor hasznosul, ha  a napkollektor által megtermelt h?t elvezetjük és hasznosítjuk. Ha a vákuumcsövekkel m?köd? napkollektor rendszer a forró nyári id?szakban ki van téve a túlzott h?hatásnak, akkor a napkollektor nyilvánvalóan a legtöbb h?t termelik és ugye pont nyáron nem használjuk a napkollektor berendezést f?tésre, csak meleg víz el?állításra. Nyáron a napkollektor berendezések közül sokat nem is üzemeltetnek pontosan emiatt, így ez logikusan, rossz hatással lehet a napkollektor élettartamára. A napkollektor h? csövei ugyanis csak egy adott ciklusszámot képesek m?ködni, amely a napkollektor gyártók és az épületgépészet szakemberei szerint is nagyjából 15 év egy jó min?ség? napkollektor esetén, ezért fontos, hogy a napkollektor csövei cserélhet?ek. Az efféle vákuumcsöves napkollektor élettartamát itt a jó min?ség?, megbízható napkollektor gyártó terméke esetén számítják legtöbbször 15 évre. Sajnos a napkollektor technológia még igen új és az épületgépészet is viszonylag újonnan használja csak a megújuló energiák terén a napenergia, vagy pl. a geotermikus energia lehet?ségeit is, így a tapasztalat még kevés, ez a tizenöt év a napkollektor gyártók többségénél még le sem telt. A napkollektor élettartamok tekintetében ezt a megjósolt id?szakot ellen?rizni még nem tudják az épületgépészet ezzel foglalkozó szakemberei és maguk a vásárlók sem, az azonban bizonyos minden napkollektor esetében, hogy a széls?séges üzemi állapot, amit a plusz h? felvétel jelent, nem segíti el? a napkollektor tartósságát, épségét. Van, aki felhúzható fehér red?nyt, UV álló fehér leplet használ arra, hogy például egy extrém forró napon a kollektort kímélje, mert még az alatt is felmelegszik kicsit, de mégis, nyáron sokkal kisebb mértékben használjuk ki a napkollektor teljesítményét, mint télen, amikor f?tünk is vele.

A vákuumcsöves napkollektor telepítését az épületgépészet szakemberei is csak akkor szokták javasolni, ha megvalósul az egész éven át tartó folyamatos napenergia hasznosítás és a napkollektor folyamatos m?ködtetése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a f?tésrásegítésre is használt napkollektor, f?leg ha nagyobb napkollektor rendszerr?l van szó, nyarankénti többlet h?jét például medencef?tésre lehet felhasználni.

Megújuló energiák: A sík napkollektor m?ködése,hogyan alakul a napenergia felhasználás a sík napkollektor esetén?

A sík napkollektor a napenergiát egyszer?en fény energiává, h?energiává átalakítja. Abszorber: az a fémlemez a napkollektorban, ahol ez a folyamat megvalósul. Az abszorber a napkollektor jobb fényelnyel? képességének érdekében egy különleges bevonattal rendelkezik. A sík napkollektor modern, szelektív bevonatai többréteg?ek, ez is el?segíti, hogy a sík napkollektor berendezések megakadályozzák a napenergia, napfény visszaver?dését. A napkollektor speciális bevonata különböz?, megfelel? fémek rendkívül apróra ?rölt porából készül. Általában három réteg ilyen bevonat található egy sík napkollektor esetében. A napkollektor egyes bevonat rétegeit változó szemcsenagyság szerint viszik fel a napkollektor fémlemezére vákuum alatt, ezzel a tapadás és az eloszlás hibátlanul megvalósul a napkollektor megfelel? m?ködéséhez. Ha pl. mikroszkóp alatt megfigyeljük a sík napkollektor bevonatait, igencsak érdes, változó struktúrájú felületet látunk. Ágas-bogas felülete van a napkollektor bevonatának, ez kiválóan elnyeli a napfényt, de nem engedi meg a napfény visszaver?dését, ezzel a napenergia megmarad, a napkollektor be tudja gy?jteni azt.

A sík napkollektor abszorber lemezének hátoldalára vékony cs?hálózat van forrasztva. Ebben áramlik a napkollektor h?továbbító folyadéka, ami továbbítja a napkollektor által termelt h?t a napkollektor berendezéssel összekötött víztartályba. A napkollektor berendezésben áramoltatott folyadékot a téli id?szak miatt fagymentessé kell tenni, így fagyálló koncentrátumot kevernek abba a vízbe, ami a napkollektor berendezésben kering. Manapság ehhez propilénglikolt használnak, ami nem mérgez? és jól ellenáll a széls?séges h?mérsékleti ingadozásoknak egyaránt. A napkollektor belsejében az abszorber lemez alatt h?szigetelés található, ami megakadályozza a napkollektor által termelt h? eltávozását, így a napenergia fogva van. A napkollektor felületét felülr?l egy különleges, biztonsági üvegfelület védi, ez meglehet?sen rugalmas, olyan, speciális, napkollektor fedésére szolgáló edzett üveg, ami kevés fémet tartalmaz, emellett nagy a fényátereszt? képessége is. A napkollektor teste, kerete a napkollektor beépítésének módjától függ?en lehet fából, vagy alumíniumból. A napkollektor beszereléséhez a különböz? tet? fajtákhoz való készleteket használják, amik biztosan rögzítik a napkollektor berendezést minden id?járási körülménynek ellenállva.

Min?ségi  sík napkollektor berendezések nagyon sokáig m?ködnek. A sík napkollektor gyártók 20-30 év között határozzák meg a sík napkollektor garantált élettartamát, s?t, ennek bizonyítékául Ausztriában gyakran lehet látni 30-40 éves m?köd? sík napkollektor berendezéseket is. Ebb?l fakad a sík napkollektor rendszerek másik el?nye, vagyis ezek a sík napkollektor rendszerek biztosan, problémamentesen m?ködnek, ha min?ségi a napkollektor. Az elmúlt évtizedek során ugyanis eléggé volt id? a napkollektor kezdeti hibáinak kiküszöbölésére és az épületgépészet egyre magasabb szint?, folyamatos fejlesztések során kísérletezte ki és gyártja ma a hatékonyan m?köd?, stabil napkollektor berendezéseket, amik ugyanúgy hatékonyan hozzájárulnak a megújuló energiák felhasználásához, mint például a geotermikus energia felhasználásával h?t, elektromosságot biztosító rendszerek.
Ez alapján elmondható, hogy a jelenleg kapható, hagyományos, sík napkollektor rendszerek tényleg kit?n?en m?ködnek, a legtöbb id?járási körülmény esetén, a széls?ségek esetén is hozzák ezek a modern napkollektor berendezések a t?lük elvárható teljesítményt. Az épületgépészet világszerte foglalkozik nemcsak a megújuló energiák felhasználására képes rendszerek (napkollektor rendszer, geotermikus energia felhasználó rendszer) fejlesztésével, de gyakran gyártásával és beüzemelésével is.

Megújuló energiák: áramtermelés és melegvíz-el?állítás a napkollektor segítségével, a napenergia hatékony felhasználása napkollektor rendszerekkel napjainkban

Két f? területe létezik a napenergia hasznosításának és a napkollektor, valamint a napelem hasznosításnak. Az egyik napenergia felhasználási terület az elektromos áram termelés, ami közvetetten valósítható meg napenergia által, a másik a meleg víz el?állítás, mindkett? magas költségeket tud megtakarítani az embereknek.  Az elektromos áramot készít? modulokat napelemnek, a meleg vizet termel?ket pedig napkollektornak nevezzük.
Szép, félig napos id?ben a víz h?foka a napkollektor tartályában függ attól, hogy hány napkollektor van felszerelve, hogy milyen a napkollektor tájolása, valamint milyen nagy a tároló, amelyet a napkollektor f?t. Az sem mellékes, hogy például, a 45°-os vizet hány fokos kiinduló h?mérsékletr?l melegítette fel a napkollektor. Általánosságban az mondható el, hogy félig napos id?ben nem rossz eredmény a napkollektor teljesítményét?l a 40-50 fokos víz, mert a négyzetméterenkénti napenergia, ami a napkollektor felületére jut, például az ?sz közepén még tiszta, napos id?ben sem több mint kb. 700-800 Watt. E napenergia összességéb?l a napkollektor négyzetméterenként nagyjából 80-85%-ot hasznosít, emellett, az esetleges szigetelési problémák miatt felléphet h? veszteség is a felszerelt napkollektor esetében, mert a kevésbé jól szigetelt napkollektor teljesítménye kb. 600-700 W négyzetméterenként, ami sokkal több is lehetne. Itt következik az épületgépészet megfelel? segítsége, a hozzáért? szakmai tanácsadás amellett, hogy min?ségi napkollektor berendezést kell vásárolni, mert a beszerelésen legalább annyi múlik, mint a napkollektor min?ségén.

Megújuló energiák, felhasználása, napenergia: Környezetvédelem és napkollektor használata

Ma már alsó tagozatos általános iskolás tanulók is tudják, hogy a hagyományos, Föld által adott energiahordozók elégetése folyamán rendkívül sok káros anyag kerül a Föld légkörébe. Napjainkra az is nyilvánvalóvá vált, hogy a globális felmelegedésnek is ez a gyakorlat a legf?bb oka, ezért kiemelten fontos, hogy a megújuló energiák felhasználása egyre szélesebb körben elterjedjen, a napenergia, geotermikus energia, szélenergia stb. egyre szélesebb körben és nagyobb hatékonyságban felhasználható legyen. Az épületgépészet a legutóbbi években kiemelten foglalkozik a megújuló energiák, a napenergia, a geotermikus energia felhasználásának lehet?ségeivel, napkollektor rendszerek fejlesztésével, forgalmazásával. A víz-gáz, f?tés szerelés munkafolyamatával egy id?ben és azzal együtt kell gondoskodni a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia hasznosításáról, a napkollektor rendszerek magas min?ség? kivitelezésér?l és kiépítésér?l.

Napjainkra nem maradt más lehet?ségünk, mint a hagyományos energiahordozókat mihamarabb helyettesíteni a megújuló energiák felhasználásával. A megújuló energiák minden olyan energia, ami kiapadhatatlan, és a Természet a rendelkezésünkre bocsátja korlátlan mennyiségben. A napenergia, a szél, vízenergia mind hasznunkra válik, de leger?teljesebb a geotermikus energia, ami a Föld állandó bels? h?termelését jelenti.  Leginkább a napenergia és a szélenergia használható fel jelenleg a legsokoldalúbban és ez terjedt el legjobban a magán háztartások energiaellátásánál is. A környezetet sújtó károsodás már olyan méreteket öltött, hogy az ember túlélése érdekében kénytelen ezt azonnal megállítani, csak rajtunk múlik, hogy ezt milyen hamar tesszük meg, sajnos nagyon kevés id? maradt az élhet? környezet megmentésére. Földünk él?világa komoly veszélyhelyzetbe került, amit az ember okozott, így nincs rá már ok, hogy tovább halogassuk a környezet szisztematikus védelmét, váltani kell és a váltásra a leghatékonyabb út, amit a kisember is megtehet, a megújuló energiák használata a hagyományos és nem mellesleg egyre dráguló fosszilis energiahordozók elégetése helyett.

Bár azon gondolkodni, hogy egyetlen ember mit tehet meg a környezetért, els?re értelmetlennek t?nik, de ott tartunk, hogy egyetlen napkollektor rendszer telepítése is nagyon nagy széndioxid kibocsátás –csökkenést eredményez, ez az eredmény, a különbség sokkal nagyobb, mint azt els?re gondolná az ember. A napkollektor, a megújuló energiák felhasználása az épületgépészet jöv?beni legfontosabb fejlesztési feladatai közé tartozik és jelenleg az épületgépészet területén a legkomolyabb, legfelel?sségteljesebb cégek, legyenek azok bár kisvállalkozások is, mind foglalkoznak a környezetvédelemmel. Emiatt Ön nagy biztonsággal és biztos megtérüléssel, hosszú távú befektetésként vásárolhat napkollektort és/vagy geotermikus energia felhasználására alkalmas rendszert is kiépíttethet, amely házát nagyon nagy hatékonysággal látja el h?energiával.

Amellett, hogy a Föld fosszilis energiahordozó tartalékai er?sen fogynak, az árak mindig is magasak voltak és már tényleg az egekig érnek. Ezért érdemes azt is végiggondolnunk, hogy szeretnénk-e húsz év múlva is oxigén maszk nélkül közlekedni az utcán, vagy szeretnénk-e, hogy gyermekeink ne egy mérgez? környezetben n?jenek fel, s ha nem akarjuk ezt, akkor sürg?sen a megújuló energiák felhasználására kell törekedni, még akkor is, ha csak jelent?s takarékoskodással valósulhat meg a napkollektor vagy a geotermikus energia felhasználó f?t?rendszer telepítése. Bár ezek sokszor hallott figyelmeztetéseknek t?nnek és sajnos még a mai válságos helyzetben sem gondolja át ezeknek értelmét az emberek nagy része, viszont tény, hogy egyetlen ember is több tonnányi széndioxid leveg?be jutásához járul hozzá, egyszer?en a kényszer? napi életvitel és a használt, fogyasztott termékek miatt.

Ez alapján, akár még azt is mondhatnánk, hogy nagy szerencsénk, hogy a Föld fosszilis energiahordozói elfogynak és azok hasznosítása egyre gazdaságtalanabb, mert ezzel legalább valamilyen mértékben rákényszerül a profitéhes nagyipar a változtatásra. Nem az emberek jólétéért fognak változtatni, nem is a túlélésért, hanem kényszer kell nekik, mert kizárólag a profitot lesik. De egy tönkretett, mérgez? bolygón a leggazdagabb ember sem tud megélni. Nos, ezért fognak változtatni, csak ezért. Mégis, legyünk mi, egyszer? emberek gyorsabbak ebben, miel?tt még teljesen kés? lesz.

Megújuló energiák: Meleg víz el?állítása napkollektor segítségével

Szerencsére a meleg víz el?állítása napkollektor berendezés segítségével gyakorlatilag minden esetben megvalósítható. A hagyományos f?téssel ellentétben a napenergia felhasználása, a napkollektor használata nem függ a ház szerkezeti állapotától és más adottságaitól sem. A napenergia akkor is biztosítja Önnek ma már, az épületgépészet folyamatos fejlesztéseinek köszönhet?en a f?tést és a meleg vizet, ha az id? kicsit felh?sebb, vagy reggel, délután, amikor a Nap nem süt olyan meredeken.

Ha Ön úgy dönt, hogy szeretne napkollektor berendezést felszereltetni meleg víz el?állításához, f?tés rásegítéshez, a napkollektor árát sok tényez? alakítja, s a m?szaki kérdések rögtön az elején felmerülnek. A napkollektor kiválasztása el?tt fontos meghatározni az el?állítani kívánt meleg víz mennyiségét. A napkollektor rendszer kiépítésére bármely épületgépészet céget kér is meg, ?k els?ként azt fogják kérdezni, hogy hány ember számára kell biztosítania a napkollektor rendszernek a meleg vizet. Ennek alapján számolják ki a napkollektor méretét, típusát, számát, mert átlagosan az egy f?re jutó meleg víz 50 liter 45 Celsius fokos. Ezért, ha Önnek és családjának ez az átlagolt mennyiség nem kielégít?, azt érdemes már a napkollektor megvásárlása el?tt tisztázni, hogy ne adódjon ebb?l gond a napkollektor használata során.

A másik lényeges tényez? már a napkollektor m?szaki adataira vonatkozik, mert a tet? tájolása és d?lésszöge a kiindulási alap. Ez alapján tervezik meg a napkollektor méretezését és kialakítását. A napkollektor számára legoptimálisabb esetben, mely a napkollektor legjobb méretezését teszi lehet?vé, az a tet? déli-délnyugati tájolása és a 40-50 fokos d?lésszöge. Az ett?l különböz? tet?szerkezet még alkalmas lehet a napkollektor felszerelésére, csak a napkollektor elemeinek mennyiségét kell növelni, hogy a napkollektor teljesítménye megfelel? legyen.

Átfolyós rendszer? gázkazán használatával az átkötéseket nem biztos, hogy ugyanaz az épületgépészet cég fogja elvégezni, mert gyakran ezeket a munkákat nem a napkollektor felszerelését végz? cég, hanem a gázkészülék márkaszervize végzi el. Normális esetben, a napkollektor rendszert beüzemel? cég elkészít Önnek egy rendszerrajzot, aminek alapján az átkötést el kell végezni. A napkollektor árait több tényez? határozza meg. A napkollektor rendszer típusa is meghatározó, emellett a felszerelt napkollektor méretei, továbbá a napkollektor kiépítését végz? cég árai között is lehetnek különbségek. Nagyjából 500-600 ezer forinttól kezd?dnek jelenleg a napkollektor rendszerek árai. Ezen kívül a beépítés költségét is hozzá kell számolni a napkollektor költségéhez, mely szintén a beépítést végz? cég áraitól függ, emellett a napkollektor berendezések száma is hozzájárul. Alapesetben a napkollektor árának a fele szokott lenni a napkollektor rendszer kiépítésének költsége, tehát 250-300 ezer forinttól kezd?dik a napkollektor beüzemelésének díja.

A napkollektor rendszer kiépítésének ezen körülményei ismeretében már elvégezhet? egy körülbelüli számítás, hogy mennyi id? alatt térül meg a napkollektor telepítés költsége, és rögtön felismerhet?, hogy mennyire gazdaságos és ésszer? döntés a napkollektor választása.

Megújuló energiák: Miért optimális a napkollektor társasházak számára.

A napkollektor meleg víz el?állító szerepénél már írtunk arról, hogy a napkollektor rendszer költsége annál hamarabb, rövidebb id?n belül térül meg, minél több meleg víz el?állítására van a napkollektor kalibrálva. Tehát, minél több felhasználó részére készül a napkollektor rendszer, annál gyorsabb a napkollektor árának megtérülése. Ez azért nagyon fontos, mert így a társasházak kifejezetten el?nyös módon használhatják ki a megújuló energiák, a napenergia lehet?ségét és vásárolhatnak napkollektor rendszert, mert több lakás, több felhasználó részére kell megtervezni a napkollektor rendszert. Így akár pár év alatt megtérülhet a napkollektor rendszer kiépítésének az ára, attól függ?en, hogy hány lakásos társasházban kerül felhasználásra a napkollektor által el?állított melegvíz. Az elmúlt években egyre több társasház döntött úgy, hogy leválik a távh? szolgáltatásról és olcsóbb, egyedi f?tésrendszert vezet be. Hogy ha egy kazán rendszer sokkal olcsóbb megoldást jelent a lakóknak, akkor mennyivel éri meg jobban a megújuló energiák, az ingyenes napenergia ugyanarra a célra, napkollektor rendszer segítségével?

A kiegészít? f?tésr?l eddig a napenergia, napkollektor kapcsán még nem is beszélünk, mert nem minden épület alkalmas a napkollektor rendszer kiegészít? f?tés céljára való kiépítésére, de a meleg víz el?állítása már sokkal több esetben lehetséges napkollektor rendszer segítségével. A napkollektor rendszer felszereléséhez szerkezeti elvárás nincs a házzal szemben, ezért bárhol ki lehet építeni napkollektor rendszert. Egy társasház több ezer liter meleg vizet is igényel, attól függ?en, hogy hány lakóval kell számolni. Ezért egyáltalán nem elenyész? a napkollektor által megtakarított energia mennyiség, mert a napenergia, a napkollektor segítségével havonta több tízezer forintot takaríthatunk meg. A napkollektor hasznossága vitathatatlan, ennek értelmében, minél nagyobb lakóközösséggel rendelkezik adott társasház, annál inkább megéri a lakóknak napkollektor rendszert telepíttetni. Ezt a tényt szerencsére már számos lakóközösség megértette és emiatt napkollektor rendszereket egyre több lakóközösség telepíttet. Napjainkban már léteznek teljes lakóparkok, amik a napenergia, napkollektor segítségével állítják el? a felhasználandó energia nagy részét.

A napkollektor rendszer darus beépítése

Kaphatóak ma már az épületgépészet cégek ajánlásában el?re gyártott napkollektor rendszerek, amik egybefügg? nagy napkollektor panelb?l állnak. E napkollektor rendszerek 6-10 négyzetméteresek lehetnek. Azok az épületgépészet cégek, melyek nagyméret? napkollektor panelekkel foglalkoznak, gondoskodnak a napkollektor rendszer daruval való beépítésér?l, amit a napkollektor kiszállítása után a daruval azonnal el lehet végezni. A napkollektor ilyen beépítési módszerének meg van az a nagyon nagy el?nye, hogy jóval gyorsabb a napkollektor ilyen telepítése a kézi beszerelésnél. Például egy 16 négyzetméteres napkollektor daruval csak két óra id?t igényel. A napkollektor daruval történ? beemelése után a napkollektor panelt rögzítik, ezután a cs?csatlakozásokat kötik össze. A napkollektor csatlakoztatásának munkáit az épületgépészet megbízható szakemberei végzik, vagy a napkollektor gyártója vagy a forgalmazó professzionális elvárásai alapján. Az épületgépészet terén mindig alaposan felmérik a házat víz-gáz, f?tés szerelés szempontjából, miel?tt a napkollektor rendszer beépítésre kerül. Emiatt a megbízható épületgépészet szakemberek garantáltan jó min?ség? munkát végeznek, emellett igen gyorsan dolgoznak a napkollektor beépítésén.

Ezek után az épületgépészet terén végzett számítások, vizsgálatok mellett a napkollektor beszerelése ennek megfelel?en történik, az épületgépészet cég embereinek nem marad más dolguk, mint a tet?térben a napkollektor bekötések elkészítése. A hozzáért? épületgépészet szakemberek, a napkollektorhoz speciálisan ért? mesterek pontosan azokat a munkákat vállalják át a szerel?kt?l, amelyek a napkollektor beüzemelése során id?igényesek és drágák lennének. Így látható, hogy mennyivel egyszer?bb és gyorsabb, emellett olcsóbb a napkollektor darus beépítése. A nagyobb épületgépészet cégek természetesen, amikor csak lehetséges, minél modernebb technikával, megoldásokkal építik be a napkollektor rendszert akár egy családi házba, akár egy egész épületkomplexum ellátásához.

Megújuló energiák: Napkollektor építése, készítése házilagos megoldásokkal

A megújuló energiák, a napenergia felhasználásához, a napkollektor építéssel kapcsolatban legel?ször is el?számítások végzése szükséges. Megéri-e saját kez?leg megépíteni napkollektor berendezést házunkhoz? Lehet –e otthon kivitelezni a napkollektor készítés során felmerül? m?szaki igények miatt a napkollektor berendezést, van-e olyan szakmai tudásunk, ami megfelel? a napkollektor elkészítéséhez? Emellett ki kell számítanunk azt is a napkollektor megtervezése el?tt, hogy mekkora felület?, milyen m?szaki tulajdonságokkal rendelkez? napkollektor berendezés szükséges házunk napenergia ellátásához, ha a napkollektor berendezést a kívánt célra valóban hatékonyan szeretnénk használni. Néhány dolgot érdemes tudni a napkollektor házi készítésér?l. Egy szép, nem felh?s napon 1000 W/m2 mennyiség? energiát ad nekünk a napkollektor rendszer, de még felh?s nap esetén is 500 W/m2 energiát adhat a napkollektor.

Direkt sugárzást akkor lehet elérni a napkollektor felületére, amikor közvetlenül rásüt a nap a napkollektor fénybegy?jt? felületére. A megoldás a kollektor használata során így a leghatásosabb. A szórt napsugárzás esetében csak a napsugarak visszaver?dése jelenik meg a kollektor felületén, ha felh?s az ég. De elfogadható napkollektor lapot még házilag is meg lehet építeni, ami képes fogni a szórt sugarakat is (ami egész évben sokkal gyakoribb, mint a nyílt napsütés), mert így lehet igazán kihasználni a napenergia adta lehet?ségeket, a napkollektor lehet?ségeit. A legjobb anyag a napkollektor anyagának a rézlemez, ugyanis nagyon jól vezeti a h?t és így a legjobban veszi fel az ebb?l készült napkollektor a napenergia erejét, míg az alumínium csak fele olyan jó, az acél meg tizede, teljesítményben, ha napkollektor készül bel?le. A rézlemez könnyen forrasztható, így könnyebben elkészíthet? bel?le a napkollektor. Zománcot ne használjunk a fed? bevonatra, mert pár hónap alatt lepereg róla. A legjobb, ha olyan anyagot használunk fel napkollektor elkészítéséhez, napenergia felhasználásához, mely nem engedi ki a h?t, hanem megtartja a napkollektor belsejében. A leghatásosabb erre a titán-oxid a napkollektor berendezéshez. A kis hullámhosszal rendelkez? sugarakat ez beengedi, de a nagy hullámhosszú sugarakat már segít megtartani a napkollektor belsejében. Napenergia felhasználáshoz, napkollektor építés során 1 mm vastag rézcsöveket lehet felhasználni a napkollektor részek kapcsolódására. Fontos biztonsági rendszereket is beépíteni a napkollektor berendezésb?l, mert, ha nem távozik a felgyülemlett h? a napkollektor belsejéb?l, a napkollektor cs? felrobban. Az épületgépészet már hosszú évek óta fejleszti a napkollektor rendszereket, amelyeknek mindig biztonságosaknak kell lenniük. Az els? dolog, amit érdemes beállítani, a napkollektor berendezésben a nyomás, amit 4 bar körülire kell állítani, mert így csak 140 celsius fokon kezd forrni a napkollektorban a víz. Az is fontos biztonsági intézkedés a napkollektor megépítésénél, hogy 6 bar-os szelepet is be kell tervezni a napkollektor rendszerbe, mert ha nagy forrás van a napkollektor belsejében, akkor lefúj. A harmadik nagyon fontos a napkollektor berendezésben a tágulási tartály, ami a folyadék h?tágulását egyenlíti ki a napkollektor berendezésben.

A napenergia felhasználásával, a napkollektorban keletkez? h?t minél hamarabb el kell vezetni magunk részére, amivel egy id?ben a kifelé való áramlást is gátolni kell a napkollektor berendezésb?l. Ehhez csak annyi szükséges, hogy a napkollektor alsó részét szigeteljük üveggyapottal, hogy a napenergia megmaradjon a napkollektor belsejében. A napkollektor tetejére, ami a napenergia felfogására szolgál, víztiszta üreges polikarbonát lapot kell felszerelni.

Megújuló energiák: a napkollektor biztonságos üzembe helyezése épületgépészet szempontjából

A napenergia által termelt h?t el kell vezetni a bojlerig. Az épületgépészet az összes m?szaki részlet terén sok fontos segítséget adhat Önnek, kérdezzen megbízható épületgépészet cégeket, épületgépészet terén járatos mesterembereket! A csöveket szigetelni kell, hogy ne veszítsék el a h?t. A tartályba befolyó meleget egy szivattyúval lehet keringetni, de ehhez szükséges két h?mérséklet-szabályozó is.  Az egyiket a napkollektorból kijutó folyadék mérésére használjuk, a másikat pedig a meleg víz tároló h?mérsékletéhez kell illeszteni. Ez az eszköz méri a két pont h?mérsékletét, és ha kisebb a bojler h?mérséklete, mint a kollektoré, akkor elindítja a szivattyút, ha nagyobb, akkor leállítja. Egy ilyen vezérl? már pár ezer forintért kapható.

Ezután készítsünk egy tervrajzot a napkollektor kapcsolódási pontjairól, össze kell kötni részegységeket és nyomáspróbát végezni. Ha szivárgásmentes, akkor kerülhet bele a fagyálló és 3.5-4 bar nyomást kell beállítani. Kérjen segítséget megbízható épületgépészet szakemberekt?l, hogy a házi gyártmányú napkollektor problémamentesen m?ködhessen.

Megújuló energiák: Mennyi id? alatt térül meg egy napkollektor költsége?

A napkollektor árának megtérülése számos tényez?t?l függ épületgépészet szempontjából. De emellett függ a terület földrajzi adottságától, f?leg a napsütéses órák számától, emellett er?sen függ a megújuló energiák, napenergia felhasználóinak számától és a mindenkori energia áraktól. Így elég nehéz feladat a napkollektor megtérülési idejét kiszámolni, nem is lehet pontos adatot kapni. Az épületgépészet szakemberek is csak egy átlag értéket tudnak ebben mondani, ami jelen esetben Magyarországra vonatkozik és egy átlagos családi ház fogyasztását veszi alapul. Épületgépészet szempontjából a megújuló energiák felhasználását eleve sok minden meghatározza, a házban a víz-gáz, f?tésszerelés rendszer min?sége, m?szaki jellemz?i, mert épületgépészet szempontjából a megújuló energiák felhasználásához a napkollektort a meglév? rendszerhez kell kötni.
Épületgépészet szempontjából az is fontos, hogy a meglév? rendszer biztonságát ellen?rizni kell, ha szükséges, változtatni egyes dolgokon és a víz-gáz, f?tésszerelés munkafolyamata a ház építésénél célszer? épületgépészet szempontjából, ha egybeesik, összekapcsolódik a megújuló energiák felhasználását célzó rendszerek, így a napkollektor, vagy a geotermikus energia felhasználásával. A napkollektor megtérülési ideje épületgépészet szempontjából eltér? lehet attól függ?en, hogy f?tés rásegítésre is, vagy csak meleg víz el?állítására telepítettük vagy telepíttettük épületgépészet cég szakembereivel. F?tés esetében a napkollektor hatásfokát nagyon befolyásolja a ház szerkezeti és szigetelési min?sége is, ami a falak és a nyílászárók együttes h? áteresztési képességének a függvénye. Ezen felül épületgépészet szempontjából a szell?ztetési rendszer is igen fontos a napkollektor m?ködtetése során. A meleg víz el?állítása szempontjából a megtérülési id? fordítottan arányos a napenergia által melegített víz mennyiségével, ezért, minél több a meleg víz fogyasztás, annál hamarabb térül meg a napkollektor ára épületgépészet szempontjából.
F?tésre használandó napkollektor rendszer kiépítése jóval drágább, mint ami csak meleg víz el?állítására való, ekkor a megtérülési id? átlagosan 10-15 év lesz. egy épületgépészet szempontjából megfelel?en elkészített napkollektor élettartama nagyjából harminc év, így a megtérülés, az élettartam felénél eléri a várt mértéket, a második felében a megújuló energiák, a napenergia felhasználás nyereséges lesz. A megújuló energiák felhasználása, a napenergia hasznosítása napkollektor segítségével egy hosszú távú befektetés, ami minden esetben megtérül, ha épületgépészet szempontjából minden lényeges részlet megfelel?.

Meleg víz el?állítás esetén épületgépészet szempontjából, ha nagyobb lakóközösség, vagy vendéglátó ipari egység a megújuló energiák, a napenergia felhasználója, s így nagy mennyiség? a meleg víz fogyasztás, a napkollektor megtérülése akár öt év is lehet. A napkollektor, a Nap energiájának hasznosítása a megújuló energiák közül az egyik legígéretesebb, míg a másik a geotermikus energia felhasználás, ami épületgépészet szempontjából bonyolultabb.

Pár évvel ezel?tt még luxus számba ment, ha valaki megújuló energiák felhasználásával csökkentette számláit és az építkezés során a megújuló energiák felhasználását, a napenergia, a geotermikus energia felhasználását valósította meg. Viszont nem sok év múlva már az eddig megszokott gáz és k?olaj használat lesz nagyon drága. Épületgépészet szempontjából ma már számtalan kisebb részmegoldással csökkentet?ek a számlák, de leginkább a megújuló energiák, a napenergia, a geotermikus energia felhasználása vezet kiemelked? eredményre. A napenergia és a geotermikus energia is olyan megújuló energiák, amik kiapadhatatlanok és ez épületgépészet szempontjából nagyon fontos, meghatározza a jöv? építészetének és egyre inkább a jelen építészeti kultúrájának irányát is. Mindössze épületgépészet szempontjából fel kell térképezni az adott lakóterület adta lehet?ségeket megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia felhasználására és az épületgépészet cégek már évtizedek óta ilyen irányú fejlesztésekkel állnak rendelkezésre. Már víz-gáz, f?tés szerelés során is számításba kerül egy ház építésénél épületgépészet szempontjából az a szempont, hogy hogyan használhatóak fel a kés?bbiekben megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia. Épületgépészet szempontjából ma már a korszer? technológiának köszönhet?en, felhasználhatóak a megújuló energiák, a napenergia, a geotermikus energia magas min?ségben és nagy hatékonyságban, otthonunkban. A Nap energiája villamos energiává is átalakítható, aminek épületgépészet szempontjából a jöv?ben óriási szerepe lehet.

Épületgépészet szempontjából azért a jöv? útja a megújuló energiák felhasználásának fejlesztése, mert a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia, szélenergia esetén nincs termék, ami elfogyhatna, mint a hagyományos energiahordozók esetében.

Földünk elszennyez?désében és a globális felmelegedésben er?s szerepet játszik a fosszilis energiahordozók használata a megújuló energiák helyett. Az épületgépészet a múltban ezeknek a technológiai igényeire építve fejl?dött.  Ha nem fogynának ennyire a hagyományos energiahordozó készletek, és ha a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia épületgépészet szempontjából gazdaságosabb sem lenne, még akkor is kénytelen lenne az épületgépészet a megújuló energiák felé haladni, még miel?tt teljesen lakhatatlanná tennénk a Földet. A légszennyezés az ember egészségére is rendkívül káros hatással van. Ön el sem hinné, mennyire er?teljesen befolyásolja a légszennyezés az egészségét és a várható életkorát.
Évekkel ezel?tt még a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia felhasználása épületgépészet szempontjából olyan drága volt, hogy a napenergia hasznosítása csak a kiváltságosoknak volt elérhet?, mert a megújuló energiák felhasználására képes berendezések épületgépészet szempontjából még nagyon a kezdeti fázisban voltak és költségesek voltak, a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia felhasználásába való befektetést nagyon kevesen engedhették meg maguknak. Ahogy évekig folytak a kutatások az épületgépészet cégek egyre gazdaságosabb megújuló energiák felhasználására képes rendszereket tettek elérhet?vé, emellett egyre több pénzt fordítottak épületgépészet szempontjából is a kutatásokra és a m?köd?képes, megújuló energiák felhasználására képes rendszerek fejlesztésére. A kutatások épületgépészet szempontjából arra vonatkoztak, hogy a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia felhasználására képes rendszerek egyre nagyobb hatásfokkal üzemeljenek, emellett az üzembe helyezés, az üzemeltetés az épületgépészet számára is egyre alacsonyabb áron legyen megvalósítható. A közös cél már az, hogy egyre többen álljanak át a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia alkalmazására, és f?leg még azel?tt, hogy a Föld számára túl kés? lenne.
Sajnos sokan azt hiszik, hogy a megújuló energiák, a napenergia, geotermikus energia hasznosításának lehet?sége korlátozott és drága, ugyanúgy, mint húsz évvel ezel?tt, pedig az óta az épületgépészet és a kutatás nagyon sokat fejlesztett a megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia felhasználására képes eszközökön, így a napkollektor rendszereken is. Ma már a napkollektor rendszerhez való hozzáférés is egyszer?, bármelyik megbízható épületgépészet cég szívesen segít Önnek, ha megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia hasznosításával szeretné csökkenteni költségeit. Az épületgépészet és a megújuló energiák felhasználása ma már nem képzelhet? e egymás nélkül.

Megújuló energiák: Napkollektor telepítési lehet?ségek az épületgépészet szempontjából

Ha a napkollektorok a tet?n kapnak helyet, már több rögzítési-, beépítési mód áll rendelkezésre, melyben az épületgépészet cégek szakemberei segíthetnek Önnek. Leginkább új építés? házaknál alkalmazzák a „cseréptakarékos”, tet?síkba építhet? napkollektor berendezést. Az ilyen napkollektor rendszerek fa kerettel készülnek, rögzítésük nagyon egyszer?, mindössze a tet?léchez kell csavarozni. Épületgépészet szempontjából viszont a legkönnyebben felszerelhet? napkollektor rendszerre kötése is nagy szakértelmet igényel. A gyári, alumínium szegély? napkollektor tökéletes vízszigetelés?. E napkollektor szegélye olyan, hogy az es?víz nem oldalt folyik el, hanem a napkollektor felületét tisztítja.
Épületgépészet szempontjából a napkollektor utólagos beépítésénél az alumíniumkeretes kollektorok a célravezet?bbek, e napkollektorokhoz bármilyen tet?típushoz kaphatóak rögzít? elemek. Lapos tetej? ház, vagy talajon történ? elhelyezés esetén 45, vagy60 fokos kiemelés is megoldható a napkollektor ideális d?lésszögéhez. Épületgépészet szempontjából ezt kicsit máshogy kell rákötni a rendszerre. A különböz? beépítési módszereknek nincs kifejezett hatása a napkollektorok teljesítményére, mindössze egyéni ízlés kérdése, hogy melyik napkollektor típus a legszimpatikusabb, de ajánlott épületgépészet cég szakemberét?l segítséget, tanácsot kérni.  A SOLution Solartechnik gyártó például el?re gyártott, nagypaneles napelem rendszereket gyárt, 6-10 m2-es táblaméretekben. Ezeket a napkollektorokat a cég házhoz szállítja Önnek, s a kamionon található daruval azonnal be is emelik a tet?be. Az épületgépészet munkálatokat is elvégzik, a rögzítésen kívül a csövezést is, ezzel a szerel?knek már csak a napkollektor tet?téri bekötéseit kell elkészíteniük. A gyakorlott, gyári beépít?k egy 16 m2-es napkollektor rendszert csak 1,5-2 óra alatt készítenek el és az összes épületgépészet munka is meg van oldva. Nagypaneles napkollektor berendezések rendelhet?ek tet?síkba építhet?- és tet?n kívüli változatban is, ezekkel a megújuló energiák, a napenergia a legegyszer?bben felhasználható.

Megújuló energiák: a meleg víz el?állítás napkollektor segítségével és az épületgépészet tényez?i

A megújuló energiák, a napenergia felhasználásánál a napkollektorok esetében a meleg víz el?állítás a legkézenfekv?bb felhasználási forma, mert olyan napkollektor, ami meleg vizet állít el?, bárhová telepíthet?, emellett semmilyen épületgépészet el?feltétele nincs a napkollektor telepítésének és a m?ködtetésének. Megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia felhasználása épületgépészet szempontjából annál gazdaságosabb, minél többen használják ki az el?nyeit egy épületben, ezért például nagy mennyiség? meleg víz felhasználásesetén még inkább érdemes kiváltani megújuló energiák, napenergia felhasználásával, napkollektor telepítésével a régi energiahordozót. Egy társasház a következ? 25 évben töredékéért juthat hozzá a meleg vízhez, mint azel?tt a hagyományos energiahordozók használatával. Épületgépészet szempontjából összességében a beruházás mindössze nagyobb, nem bonyolultabb sokkal.

Megújuló energiák: F?tés rásegítés napenergia felhasználásával

Napkollektor használatakor ritkán beszélünk f?tésr?l, épületgépészet szempontjából sokkal inkább f?tés rásegítés ez. A hagyományos f?tés épületgépészet szempontjából napkollektor használatával kiegészít? f?tésként funkcionál, de az arány fordított is lehet, a megújuló energiák, a napenergia, geotermikus energia mindig különböz? mértékben használhatóak ki, s van, aki nem engedheti meg magának a teljes kapacitást, a nagyobb kollektort. A napkollektor rendszerek nagyon nagy el?nye, hogy vezérléstechnikáját tekintve épületgépészet szempontjából gyakorlatilag minden típusú kazánnal lehetséges a napkollektor berendezést együtt m?ködtetni.

Mégis érdemes jól átgondolni, majd szükségszer?en egyes dolgokat változtatni, mert nagyon sok mindent?l függ a napkollektor rendszerhatékonysága, mint ahogy más megújuló energiák felhasználásának hatékonysága is épületgépészet szempontjából. Az épületgépészet szakemberei is azt javasolják, hogy f?leg olyan épületekben érdemes napkollektort telepíteni, ami megfelel? m?szaki állapotú, els?sorban légáteresztés tekintetében és a víz-gáz, f?tésszerelés során semmilyen kizáró biztonsági probléma nem merül fel, mert ha igen, azt el?bb meg kell javítani. A megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia is akkor használhatóak ki hatékonyan, ha a falak szigetelése, a nyílászárók minimális légáteresztése jó, mert csak így érhet? el az 50%-os f?tésköltség megtakarítás a napkollektor használatával. Épületgépészet szempontjából a rosszul szigetelt épületekben már sokkal kevéssé valószín?, hogy rövid id? alatt megtérül a napkollektor rendszer ára.

A megújuló energiák, napenergia, geotermikus energia hasznosítása az ingatlan esetében, a napkollektor rendszerek telepítése nagyon jó befektetés, mert az ingatlan értékét is nagyon nagyban növeli.

Megújuló energiák: Geotermikus energia: m?ködése, felhasználása, rendszer kiépítése épületgépészet szempontjából

A geotermikus energia a Föld bels? h?jéb?l származik a megújuló energiák közül. A Föld belsejében a mag felé haladva kilométerenként nagyjából 30 °C fokkal magasabb a h?mérséklet. Hazánkban a geotermikus energia felhasználása egy 1992-es felmérés szerint 80-90 ezer tonna k?olaj energiájával egyezett meg. A geotermikus energia olyan a megújuló energiák között, amely korlátlan és folytonosan rendelkezésre áll. Termálvíz formájában viszont a geotermikus energia nem kiapadhatatlan forrás, végesek a termálvíz készletek. A megújuló energiák közül a geotermikus energia kitermelése eléggé olcsó, a leveg?t sem szennyezi. A "geotermikus" szó görög eredet?, földi h?t jelent. A geotermikus energia felfedezése már az ókori római id?kben megtörtént. A megújuló energiák közül a geotermikus energia a termálvíz formájában került felhasználásra, f?leg gyógyászati, háztartási és pihenési céllal. Régen a brit római fürd?városok a hévízforrásokat cs?hálózat útján közvetlenül hasznosították és ezzel a meleg vízzel f?tötték a csövek a fürd?k padlózatát is.

Megújuló energiák: a geotermikus energia kitermelése

A termálkútból feltör? víz, gáztalanítva lesz, ezután ülepítik, a sótartalmat részben kivonják, ezután a geotermikus energia felhasználás helyére szivattyúzzák, a leh?lt víz ezután egy vízáramba, vízgy?jt?be vezet?dik vissza. Ha nincs vízutánpótlás, a rétegenergia csökkenése miatt a geotermikus energiaforrások egyre kevesebb vizet adnak. A csökken? víznyomást kompresszorral, búvárszivattyúval növelhetik, de nem gazdaságos így már a geotermikus energia víz formájában való kinyerése. Az optimális megoldás, hogy a kitermelt és már leh?lt vizet visszasajtolják, ami csökkenti a mély rétegekben lév? vízszint-csökkenést.

A geotermikus energia a Föld h?je. A Föld h?jét a földkéreg eltér? rétegei továbbítják a magma belsejéb?l a felszín irányába. A k?zetek tulajdonságai és a rétegek vastagsága határozza meg geotermikus energia felszínre jutását. Magyarország meglehet?sen szerencsés helyzetben van, ritka jó arányban termelhet? ki nálunk a geotermikus energia. A Kárpát-medence talaja üledékes, víztározó porózus k?zetek alkotják, s ez igen jó h?vezet?, emiatt nagyon egyszer? a geotermikus energia kinyerése a földb?l. A geotermikus energia, a megújuló energiák egyik legolcsóbban felhasználható típusa. A geotermikus energia nem ipari mértékben, leginkább h?szivattyúval nyerhet? ki. Épületgépészet szempontjából a berendezéseket már megrendelni, kiviteleztetni, beüzemelni meglehet?sen egyszer? és az épületgépészet cégek nagyban foglalkoznak a geotermikus energia kinyerésére képes rendszerek telepítésével is. Épületgépészet szempontjából a földbe vagy függ?legesen, vagy vízszintesen elhelyezett földszondákkal lehet megoldani a geotermikus energia mérését, egy állandó h?fokú geotermikus energia hozható a felszínre, amib?l a h?szivattyú meleg vizet állít el?. Az épületgépészet számos gyártótól kínál min?ségi h?szivattyúkat, amiket az épületgépészet cég szakemberei az Ön otthonába megfelel?en telepítenek, beüzemelnek.
Ha Önnek is elege van a folyamatosan emelked? gázárból és a gázszámlákból, csökkenteni szeretné havi rezsiköltségét, akkor a háztartásnak érdemes áttérnie a geotermikus energia kinyerésére, használatára. Ez manapság már nem is kerül olyan sokba, épületgépészet szempontjából a geotermikus energia majdnem minden háztartásban használható. Természetesen érdemes az épületgépészet cég szakemberével számításokat végeztetni, hogy a geotermikus energia felhasználása, a geotermikus energia rendszerének kiépítése, épületgépészet szempontjából az adott helyen, környezetben megéri-e, vagy sem. A geotermikus energia újépítés? házak esetében épületgépészet szempontjából szinte minden esetben gyorsan megtérül, mert a geotermikus energia felhasználásával m?köd? f?tésrendszer és a hagyományos gázüzem? f?tésrendszer közötti árkülönbség nem nagy, ezzel pár év alatt a geotermikus energia kinyerésére befektetett összeg megtérül. Nagyon fontos épületgépészet szempontjából, hogy a geotermikus energia ellátású ház a kés?bbiekben értékesebb is lesz, mert a megújuló energiák, a geotermikus energia felhasználására alkalmas telepített rendszerek növelik az ingatlan értékét. Az épületgépészet házanként, területenként más-más megoldással tudja elérhet?vé tenni a geotermikus energia felhasználását, de mindenképp kérje ki épületgépészet cégek tanácsait, ha megújuló energiák, geotermikus energia felhasználásával szeretne költségeket megtakarítani.
A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosítása egyre elterjedtebb és épületgépészet szempontjából egyre egyszer?bb is, nemcsak házak f?thet?ek geotermikus energia segítségével, hanem ipari méretekben is alkalmas a geotermikus energia épületgépészet szempontjából, akár f?tésre, akár geotermikus er?m? céljára. Jelenleg az épületgépészet jöv?jét tekintve, az is egyre fontosabb, hogy a megújuló energiák közül a geotermikus energia felhasználásával, hogyan lehet áramot fejleszteni, hogy a geotermikus energia teljes mértékben kihasználható legyen háztartásokban és ipari létesítményeknél egyaránt, épületgépészet szempontjából egyszer?, minél praktikusabb módon. A megújuló energiák közül a geotermikus energia nem szennyezi a környezetet, nem káros a geotermikus energia sem a földre, sem a leveg?re. Az épületgépészet szempontjából egyre jobban tudjuk hasznosítani. A szondák, amik a földben vannak vagy függ?leges, vagy vízszintes irányban, összegy?jtik a geotermikus energia által létrehozott h?t. A geotermikus h?szivattyú épületgépészet szempontjából egy nagyon jól hasznosítható eszköz, mert viszonylag alacsony h?mérséklet? vízb?l képes meleg vizet el?állítani. Ezt a 14-15 C° állandó h?mérsékletet, egy zárt rendszeren át a felszínre hozza, és el?állít bel?le 55-60 C° hasznosítható h?t a geotermikus energia által. Ezt a h?t, ezt a meleg vizet f?tésre használhatjuk, de alkalmas használati meleg víznek, medencék f?tésére, de még h?tésre is. Épületgépészet szempontjából a geotermikus h?szivattyú a lelke az egész, geotermikus energia hasznosítására tervezett rendszernek. A geotermikus energia kinyerésére alkalmas h?szivattyú ára nem megfizethetetlen. Épületgépészet terén van lehet?ség pályázatok írására, figyelésére, amikkel tovább csökkenthet?ek a megújuló energiák kinyerésének a költségei.

Nagyon nagy el?nye a geotermikus h?szivattyúval m?köd? f?tési rendszernek épületgépészet szempontjából, hogy nincs sem id?járáshoz, sem pedig napszakhoz kötve a megújuló energiák közül a geotermikus energia kinyerése, szemben a megújuló energiák közül a napenergiával. Épületgépészet szempontjából a megújuló energiák közül ennek a hátránya, hogy a geotermikus h?szivattyú árammal m?ködtethet?. Ez annyit tesz, hogy a hagyományos f?tés gázszámlája csökken, de helyette az áramszámla emelkedik, nagyjából, a megspórolt gázszámla értékének 30, vagy 40 százalékával. Átlagban a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus energia hasznosításával a megtakarítás a hagyományos f?téshez viszonyítva kb. 60 százalék.

Épületgépészet szempontjából ezek az adatok nem minden épület esetében alakulnak így. A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál épületgépészet szempontjából változó a megtakarítás mértéke. Függ a geotermikus energiahasznosítás az épület nagyságától, a geotermikus szivattyúk teljesítményét?l, számuktól épületgépészet szempontjából. Emellett a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából, a geotermikus energia hasznosításának mértéke függ az épület szigetelését?l is. A megújuló energiák közül a geotermikus energia gazdaságossága akkor érvényesül igen rövid id? alatt, ha a nyáron fontos szempont, a klíma szabályozására is használjuk. Épületgépészet terén sok típus kapható a piacon geotermikus h?szivattyúból, ezek a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál a legkorszer?bb eszközök és folyamatosan fejlesztik ?ket. A h?szivattyúkhoz az épületgépészet cégek szondát is kínálnak, amely összegy?jti a h?t.

Megújuló energiák épületgépészet szempontjából: Geotermikus és egyéb szondák típusai:

Függ?leges talaj szonda m?ködése és szerepe épületgépészet szempontjából:
Egy 12 cm átmér?j? lyukat fúrnak a földbe, a talaj összetételét?l függ?en 30-100 m mélyre, ebbe a lyukba kerül a szonda. A megoldás hátránya, hogy a fúrást engedélyeztetni kell, s a fúrás költsége is magas.

Vízszintes talaj szonda a megújuló energiák közül a geotermikus energia gy?jtésére

A vízszintes szonda el?nye épületgépészet terén, hogy nem kell a fúrást megfinanszírozni, mert a vízszintes szondát, mint egy hálót, 1-1,5 m mélyen a talajfelszín alá helyezik. Valójában épületgépészet szempontjából itt nem geotermikus h?t nyerünk ki a talajból, hanem a napenergia kerül közvetetten felhasználásra, az abból adódó földfelszín közeli h?energiát hasznosítja a rendszer.

A vízszintes talajszondát épül? házak esetében épületgépészet munkák során a már kiásott területre, a ház alapjai alá be lehet építeni. Ezzel nincs szükség nagy alapterületre, hogy a vízszintes hálót le lehessen fektetni a megújuló energiák közül a geotermikus energia korszer? és egyszer? hasznosításához.

Megújuló energiák hasznosítása: geotermikus energia kinyerésére alkalmas kút szonda

Épületgépészet szempontjából a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál ez egy egyszer? megoldás, a neve alapján is. Ha a közelben van egy fúrt kút, abba elhelyezhet? a szonda, az épületgépészet szakemberei ezt elvégzik Önnek. Igen költségkímél? megoldás ez a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosítására.

Megoldást jelent még a vízre alapuló,a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosítására szolgáló vízi szonda, folyó vagy tó vizének a h?jét veszi fel. Ez esetben a kollektor szondát a vízben helyezik el. Fontos, hogy a víz h?mérséklete ne legyen 7 C° alatt és télen se fagyjon be a tó.

Megújuló energiák hasznosítása: geotermikus energia kinyerésére alkalmas leveg? szonda

Magától értet?d?en, ez esetben a leveg?b?l próbáljuk kinyerni a h?t, de mivel a leveg? rossz vezet?, ezért sokkal nagyobbra szokták méretezni az ilyen geotermikus energia hasznosítására szolgáló rendszert, és a hatásfoka is gyengébb, mint a többi szondáé, de sokkal kisebb a költsége, olcsóbb ez a szonda a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus energia hasznosítására.  Mivel télen megtörténhet, hogy nagyon hideg van, így nem lehet h?t kinyerni az ilyen rendszerb?l, emiatt ezt a megoldást épületgépészet szempontjából f?tésrendszerekhez nem javasoljuk a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál, helyette egy hatékonyabb szondát kell választani. Sikerrel együtt használható viszont épületgépészet szempontjából a h?szivattyúk kombinálása napkollektor rendszerrel. Az ilyen esetben, ha csak leveg? szonda változat használható épületgépészet szempontjából megújuló energiák közül a geotermikus energia kinyerésére, érdemes ezt a lehet?séget is mérlegelni.

A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosítására szolgáló h?szivattyú típusai tehát a következ?k:

Víz f?tötte, víz; Víz f?tötte, leveg?; Leveg? f?tötte, víz; Leveg? f?tötte, leveg?.
A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosítására szolgáló h?szivattyúk árai a körülményekhez képest alakulnak egyedi esetenként. Pontos felmérés és gépészeti terv szükséges az ár meghatározásához épületgépészet terén!
Épületgépészet terén irányadó adat: Átlagban egy 100m˛ terület?, jól szigetelt házhoz 10kW teljesítmény? h?szivattyút éri meg használni megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus energia hasznosítására. A családi ház, kertes ház, esetében is alkalmazható épületgépészet terén a geotermikus f?tés., a megújuló energiák közül.

Ha Ön úgy dönt, hogy geotermikus házat szeretne, általában van rá kedvez? lehet?ség. Családi ház esetében könny? a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus energia hasznosítása, több megoldásra is lehet?ség kínálkozik és pályázni is lehet támogatásokért, több alternatívából is választhat a költségkímél? megoldáshoz épületgépészet terén. A megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus f?tést régebben épült házaknál, egy nagyobb felújítás alkalmával érdemes elkezdeni. A megoldás legf?bb oka, hogy a geotermikus f?tésrendszer nem tud 70-90 fokos h?t keringetni a radiátorokban, mint ahogy a távf?tés ezt megoldhatja. A geotermikus energia segítségével m?ködtetett f?tésrendszer 50-55 C° h?t tud csak leadni. Ahhoz, hogy ez a h? elégnek bizonyuljon a ház f?tésére, több dolgot is cserélni, javítani kell:
Épületgépészet szempontjából  a f?tésrendszer cseréje vagy b?vítése ajánlott, lehet?leg a víz-gáz, f?tés szerelés felújító, ellen?rz? munkáival együtt, emellett a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításához a küls? homlokzat szigetelése is nagyon fontos, emellett a m?anyag ablakok, ajtók kell, hogy felváltsák a régi, huzatos nyílászárókat.

A geotermikus energia segítségével létrehozott alacsonyabb h?fok miatt, a radiátoros f?tés nem m?ködik a geotermikus f?tés esetében épületgépészet szempontjából. Emiatt vagy új rendszert kell kiépíteni víz-gáz, f?tés szerelés alkalmával, vagy falf?téssel kell kiegészíteni a rendszert, f?téscsövek segítségével egy gipszkarton fal mögött, s ez sugározza a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából, a geotermikus energia hasznosításával nyert h?t. A geotermikus energia használatával a mennyezetf?tés, f?téscsövekkel ellátott gipszkarton mennyezet is jó megoldás, csak az a hátránya, hogy a melegebb leveg? felfelé száll, azért fizikailag kevésbé praktikus ez a megoldás. A Fan Coil, más néven leveg? befújásos h?t?-f?t? rendszer alkalmazható a megújuló energiák közül az épületgépészet terén, a geotermikus energia felhasználásánál. Épületgépészet szempontjából a padlóf?tés az egyik legpraktikusabb megoldás a megújuló energiák használata esetén a geotermikus energia hasznosításánál, mert a keletkez? h? felfelé száll a szoba felé. Épületgépészet szempontjából az is m?köd? megoldás lehet a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál, hogy a régi rendszert javítjuk fel, például a radiátorok számának növelésével, vagy kiegészít? f?tést teszünk lehet?vé a meglév? radiátorok mellett, a fenti hatékony megoldások egyikét. A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál mindegyik megoldás nagyon hatékony tud lenni, valamint elég lehet egy geotermikus ház teljes vagy legnagyobb arányú f?tésére és h?tésére, tehát a nyári melegben a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából, a geotermikus energia hasznosítása klimatizálásra is kiváló.

A megújuló energiák közül a geotermikus energia esetén látatlanba nem lehet meghatározni a költségeket, ahogy azt sem, hogy a ház f?téséhez használható-e a geotermikus energia.

A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál a ház értéke is jelent?sen n?, s amellett, hogy napjainkban az embereknek egyre nagyobb gondot jelent a gázszámla vagy a távf?tés számla kifizetése. Ezért minden a megújuló energiák közül, az épületgépészet szempontjából a geotermikus energiát hasznosító ingatlan értéke magasabb! Egy geotermikus energia segítségével f?tött ház a piacon 20%-30%-kal magasabb áron adható el, mint az ugyanolyan egyéb adottságokkal rendelkez?, de épületgépészet terén hagyományos rendszer? házak. A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál a ház f?tése nem lesz ingyenes, csak sokkal olcsóbb.  A geotermikus energia kinyerésére képes h?szivattyúk sajnos elektromos árammal m?ködnek, aminek költsége van. Épületgépészet szempontjából a megújuló energiák közül a geotermikus energia segítségével való f?tés árkalkulációja során figyelembe kell venni: mikor épült a ház és milyen területre, mib?l épült a ház, amit geotermikus energia segítségével szeretnénk f?teni;

A megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus energia f?tés megtervezésekor a jelenlegi f?tésrendszer típusa, állapota is számít, a ház terveir?l pedig általában, másolat kell a kivitelez? épületgépészet cégnek. Mi nagyon sokban segíthetünk Önnek, ha elküldi házának adatait, segítünk Önnek meghatározni a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából, a geotermikus energia f?tés költségeit.
Épületgépészet terén hosszú évek óta megbízható cégünk segít Önnek a lehet?ségek feltárásában, ha házát megújuló energiák segítségével szeretné környezetkímél?bbé és olcsóbban lakhatóvá tenni.

Megújuló energiák; geotermikus energia: a geotermikus f?tés? panelház

Elvileg, a legtöbb esetben, majdnem az összes háznál, így a panelház esetében is használható a a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus energia. Ugyanúgy m?ködik, mint egy családi ház esetében, csak sokkal nagyobb az egész kivitelezés arányaiban, de épületgépészet terén nem sokkal összetettebb ez sem.

Ha egy panelház lakóközössége a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából, a geotermikus energia hasznosítása mellett dönt, általában van lehet?ség a ház geotermikus f?tésére. Ez egy hosszú és nehéz folyamat is lehet, mert a lakógy?lésen meg kell szavazni, a tervek és engedélyek beszerzése bonyolult és nagyon sok ügyintézéssel jár, ezért érdemes a procedúrát a közös képvisel?nél kezdeni és neki beszámolni az ötletr?l. A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosítását panelházaknál egy nagyobb felújítás során érdemes kiépíteni. A panel még jobban be tud melegedni nyáron, ezért ennél még inkább fontos, hogy a megújuló energiák közül az a geotermikus energia épületgépészet terén alkalmas arra is, hogy h?tsön, klimatizáljon. Lakógy?lést kell összehívni, ahova meghívják a kivitelez? épületgépészet cég szakemberit, akik minden lehetséges kérdésre igyekeznek pontosan válaszolni, tájékoztatni. Amennyiben a lakógy?lés ezután elfogadja, akkor szándéknyilatkozatot adnak arról, hogy szeretnének áttérni a geotermikus energiával való f?tésre. Megbízható épületgépészet cégünk munkatársai ezután felmérést végeznek a panelházon, kalkulációkat készítenek és számításokat végeznek a szándéknyilatkozat szerint. Ezek után ajánlatot tesznek épületgépészet cégünk szakemberei a háznak, hogy mennyibe fog a geotermikus energia hasznosítása, a kiépítés, beüzemelés kerülni, és milyen pénzügyi megoldások lehetségesek a finanszírozásra, ugyanis számos nagyon jó pályázati lehet?ség van. A f?tés megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál sem lesz ingyen. A geotermikus h?szivattyúk elektromos árammal üzemelnek, aminek költsége van. A ház áramszámlája növekszik majd, ami szintén a közös-költségben kerül befizetésre a lakók részér?l.

Ha épületgépészet cégünk számításai és az ajánlat, emellett az egész konstrukció megfelel a ház lakóinak, a tulajdonosoknak, valamint ezt a közgy?lésen elfogadják, akkor kezd?dhet a munka, az áttérés a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosítására.
E-mail formájában szíveskedjen megbízható épületgépészet cégünk címére elküldeni a ház adatait, s munkatársaink felveszik a kapcsolatot az Önök házának képvisel?ivel.
A megújuló energiák közül a geotermikus energia geotermikus f?tésre, geotermikus f?tésrendszerekhez használható els?ként. A hagyományos f?tésrendszerekhez képest, a geotermikus f?tésrendszer alacsonyabb h?fokon m?ködik, radiátoros f?tésrendszerhez nem használható épületgépészet szempontjából . Amennyiben mégis ragaszkodunk valamiért a radiátoros f?téshez, akkor meg kell növelni a radiátorok számát, nagyságát. Épületgépészet terén hosszú évek óta megbízhatóan m?köd? cégünk az Ön rendelkezésére áll ebben is.

A házat mindig szigetelni kell, ha a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából a geotermikus energia hasznosításával szeretnénk házunk f?tését megoldani, minél vastagabb szigetelés van, annál jobb. Korábban, az olcsó energiaárak idején megfelel? volt a 3-4 cm vastagságú szigetelés is a homlokzaton, de ma már érdemes 8-12 cm vastagságú szigetelést feltenni. A nyílászáróknak igen magas szigetel? képesség?eknek kell lenniük, ha épületgépészet szempontjából a megújuló energiák közül a geotermikus energia használatával szeretnénk költségeket megtakarítani.

A geotermikus energia a geotermikus f?tésen kívül, h?tésre is kiválóan alkalmas, ebben különbözik a megújuló energiák közül az épületgépészet szempontjából más energiáktól, például a napenergiától.  Nincs szükség nagyon sok áramot fogyasztó klíma berendezésekre, melyek nyáron nagyon nagy villanyszámlát eredményeznek, még akkor is sokat fogyasztanak ezek, ha inverteres, tehát energiatakarékos klímagépeket használunk. Épületgépészet szempontjából a klimatizálás jelenleg fontos kérdés, a környezeti változások miatt.

A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál a geotermikus h?tés és f?tés egyik legfontosabb összetev?je a geotermikus h?szivattyú, aminek mindegyik leírt típusa nagyon jó választás, épületgépészet terén megbízható, sikeres cégünk színesen az Ön rendelkezésére áll a legjobb választásban. A megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításánál a geotermikus h?szivattyú olyan rendszer, ami alkalmas a geotermikus energiát azonnal használható h?vé alakítani. A szondák, amik a földben vannak vagy függ?leges, vagy vízszintes elrendezésben, összegy?jtik a föld h?jét és egy fejlett, megbízható berendezésen keresztül jut el a h? a házba. Épületgépészet szempontjából a geotermikus h?szivattyú az alacsonyabb h?mérséklet? vízb?l összetett úton képes meleg vizet el?állítani. Ezt a 14-15 fokos állandó h?t egy zárt rendszeren keresztül hozza a felszínre, így állít el? bel?le 55-60 C° hasznosítható h?mérsékletet. Épületgépészet szempontjából a megújuló energiák közül a geotermikus energia hasznosításával létrejött h?t, a meleg vizet fel lehet használni f?tésre, vagy használati meleg vízre, de medencék is kiválóan f?thet?ek épületgépészet szempontjából  a megújuló energiák közül a geotermikus f?téssel, és még h?tésre is használható ez a praktikus és kifogyhatatlan energia a megújuló energiák közül.